Pán vshat caò we dvzømshú

Pán vshat caò we dvzømshú

 Namaq juq taq juqnv́m ènv́mshìnøng nø, svmigwìn gø dèciqshìnø̀ng. Zvmì shvzø̄ng bóy kèní vtv́ng rā we angkàng pè svng cāò we vshuq dø, Ang tuq ra nø bv́ngkà vkoqa:tnò ke Ang svng chàng tánā lúnlv́m dègǿshìnøng.  Angkàng pè tuq rā kvt pán vshat nø ca dáò we svng yv̀ng bǿò nìnø, vshuq werìí nø ìshøt ìgv̀n lú:nòe. Ngàí jø̀ngjǿng v̄la:tnìni, angkàng wepèí nø ang vshuqrì svng v́mpà v́mlv́m rúng dvzá:rò dá:ngí, ang nø juqnv́m nv́mshi nø angmaq svng a:ngí ni dvzøma:tnòe. Ang nø yaqdø̀ng vnírí warí taq, mø̀íni vshø̀mrí warí taq tuq ra nìgø, wedøni vshat nø ca dáò we svng a:ngí yv̀ng bǿò nìnø, vshuq werìí nø ìshøt ìgv̀n lú:nòe. Vkǿ pè nø kalv̄ng karvtø̀ taq di ra we svng chø̀m angkàng pèí lā sháò nìnø, a:ngí pán vshat vsù:ngò rvtnø ang chø̀m svng vkǿ góng màdvzv́r lú:ngò we yalòng svng èsháshìnøng. 

 

 We rvtnø namaq gø tvlú dègǿshinø̀ng. Pàwálv́m wani namaqí Ang tuq daqe mèlv́nnøng rvtø̀ taq Vsvng Angcè Pè nø di daqe,” a:lòe.Wekvt Piterí Ang svng, “Vkàngpèá, kàshvbóng yalòng nø nøngmaq lvngà svng èv̄lshà we í ma? Mø̀ínī vsvng shvngbe dvpvt èshø̀:nò we í ma?” a:lòe. Wekvt Vkàngpèí, “Wedø ínī, kv́mv́m vrv̄m nø nøt gø zit we chø̀møpshú nø kagǿ íe ma? Chø̀m angkàng pèí vmíng zíò nø ang chø̀msvng rì kaq ang rvtø̀ taq chvk wa angmaq svng v́mpà túnāò pè wepè mv̀ng íe.Angkàng pè vtv́ng daq kvt, vshuq pèí wedø wàò we svng yv̀ng bǿò nìnø, vshuq wegǿ nø ìshøt ìgv̀n v̄le.

 

 

Ngàí kàdøng tiq kà v̄la:tnìni, ang svng nø angkàng pè v́lāò dv́ngte shvngbe mvdv̀m taq øpshú wáshì dvzv́r lú:ngòe.  Wedø ínìgø vshuq wegǿ nø Ngà Vkàngpè vtv́nglvm nø shini mvmang, wa dvda:mò nø vshuq pèla vshuq mèla svng vdipmò nø, ang vdè nø vm aq sórí nø̀í tvrūshi nø, la wáshì nìnø, a:ngí tuq rae mvlá:nò we angni nvng mvdǿm mvsháò we rvtø̀ taq lè angkàng pè tuq daq kvt, ang svng angshī vza:tnò nø, mvkv́m nø kà mvtā rì dvpvt dvgǿaò yv́ng ang svng gur bǿòe. Angkàng pè nøt svng sháò we ínìgø, dvgǿ gø màdvgǿshì, angkàng pè nøt svng gø mvcà:nò we vshuq wegǿ svng nø, mvtøshí Vdiplvm í longe.  Iwe angkàng pè nøt kadø í we svng mvsháò ke, vdip vdū nìnø ang svng nø vrv̄mcè wa Vdiplvm í longe. Mvme luq dø vzíshaq rì taqkèní nø mvme gúnlv́m í longe; té mvzv́n tvleshaq gǿ yv́ng kèní nø té røt lú:ngòe,” a:lòe.

Add new comment

12 + 1 =