Pán vshat ca rà we

Pán vshat ca rà we

Vsvng angcè pè Ngà dø̄ng dak we angni taq gø Nowa angni taq í yà:ngì dø í longe.  Tìnv̀m shini màdvzø̀:rò vzv̀ng nilā taq Nowa nø shø̀chø̀mdø̀ng svng gòngá:mì ni høq vsvngrì nø vm nø aq nø, zvmì lūshì nø zvmì shvrúngv̄m nø wáshì we;  tìnv̀m zø̀r lú:ngì weí angmaq shvngbe svng lángkē bǿà høqshaq, angmaq nøt màshat yv̀ng. Vsvng Angcè pè Ngà vrá dø̄ng dak dvgvp gø welòng dø í longe.

 

Wedvgvp rvmá hv́ng taq lvngàré vní pè v̄l we, tiq pè svng vbūn bǿò nø, tiq pè svng nø làng ráòe.  Svmaré vní mè nø loklv̄ng jøkngv̄m nø v̄l we, tiq mè svng vbūn bǿò nø, tiq mè svng nø làng ráòe. Wedø í rvt pán vshat ècānøng; kadø íe wani namaq Nvkàng pè kani di daq we namaqí mèshánøng. Vkǿ nø yaqdø̀ng kārí kālvng taq di rā we svng, chø̀m angkàng pèí lā sháò nìnø, ang chø̀m svng lamvgòng ra dø ang pán dvshatshì nø vsù:ngò we svng namaqí èshánønge. Wervt namaq nø tvlú dègǿshì dánøng. Pàwálv́m wani namaqí di daqe mèlv́nnøng rvtø̀ taq, Vsvng Angcè pè nø di daqe.

Add new comment

9 + 9 =