Røt nø lún we

    "Røt nø lún we" (Luka 11:5-13)

 

Yesuí rá angmaq svng, “Namaq dvhø̀ kèní tiq gǿ nø, ang rv̀mnvng tiq gǿ yv́ng svng yaqdø̀ng mvlù:ngí di nø, ‘Jàá ngà svng zidòng vshø̀m chv̀ng èrumà;pawá wani ngà rv̀mnvng tiq pè tuq ráì we, ang svng zílv́m pàgø màvlá:mì,’ wa lā a:lò nìnø,7 a:ngí chø̀m vdòng kèní nàtv̀ngvt nø, ‘Ngà svng mèbø̀nlōngànøng; akvt nø bv́ngkà gø kvlaqshaq íe, ngàcè rì gø ngà nvng tiqdø yøp dv́rshà. Nà svng zidòng zílv́m ngà kungshì màshvla,’ èv̄lvtne. c

 

Ngàí namaq svng v̄la:tnìni, nv̀mlat dvgvp ang nø mvkungshì we ínìgø rv̀mnvng wepèí mànar rø:tnò nìnø, kadø ínìgø ang kungshì nø rà dv́ngte ang svng zíòe. d9 Ngàí rá namaq svng v̄la:tnìni, røt èmvnnøng; wekvt namaq svng èzí daqnø̀nge. Lá èmv̄nnøng; wekvt lá èlún daqnø̀nge. Bvngkà vkoq èmvnnøng; wekvt namaq svng ètánā daqnø̀nge. e

 

Kadø íe wani røt gǿí nø lú:nòe. Láò gǿí gø lá lú:nòe. Bvngkà vkoqò gǿ svng gø tána daqòe.11 Namaq dvhø̀ taq angcèí zidòng røt ra ke ang svng lóng èzínøng we angpè èv̀lnøng ma? Ngā røt ra ke bø̀ zíò vsvng èv̀lnøng ma?
12 Kalø̀m røt ra ke muqhè zíò vsvng vl ma?

 

Namaq nø vsvng mvgv́m èínøng we dv́ng, namaq nvcèrì kaq dvrè shvlá zí èshánøng kvt kèní nø, muqlàng taqlapmø namaq Nvpèí nø, Ang kaq røt ra rì svng wemvdv̀m téwa, Shànshér Pvlàcè zi daq we mø̀í ma?” a:lòe.Vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq rvtø vrvm cìpshì we kvmnønt taqkèní Gvray kaq vjú vra ìshøt igvn rì røtshì nø Pvlàcè kvmnønt nònggùn kūngà shaq lùshìlvm dvkvm we Mongkà íē.

 

Add new comment

2 + 3 =