Sadukirìí zunlong lòng dāng Yesu vlø:tnò we

Sadukirìí zunlong lòng dāng Yesu vlø:tnò we

27 Wemèpvng shì yv́ng kèní zunlong we màvl, wa rì Saduki mvdò tiqmaq Ang yv́ng svng di ráì nø, j

28 Yesu svng, “Svra pèá, Moshií nøngmaq svng yadø nàruā yv̀ngshà. Vsvng tiq gǿ nø, svma vdá we angcè màdá ke lā shìvm nìnø, angnv̄m pèí angmvtmè svng rvtø̄ò nø, angnv̄m pè dvtut tiq gǿ lvv̄l dø wá ràe, wà yà:ngì. k

29 Tiq kvt nø angnø̄ngnv̄m shvngøt pè v̄l we, vlat pè nø svma lūshì dá:ngí angcè màdáshaq shì yà:ngì.

30 Wemèpvng Vdǿí gø,

31 Vkwiní gø memà mè svng rvtø̄òe. Vrá, shvngøt pè shvngbeí gø rvtø̄ò we, wedøni cv̀mré màdáshaq shi yà:ngì.

32 We mèpvng nø svmaré mè gø shì yà:ngì.

33 Wedø í nìnø, angnø̄ngnv̄m shvngøt pèpèí ang svng gv̀lv́m yà:ngà we í rvtnø, zun lōng ni taq wemè nø, ka pè chø̀mmè í longe ma?” a:lòe.

34 Wekvt Yesuí angmaq svng, “Rvgaq mvpìm yabàn cèrì nø zvmì gø lév̄me, shvrúng gø shvrúngv̄me.

35 Iwe dvgáni tuq rā bàn taq gø, shì yv́ng kèní zun lv́m lòng lún vpǿ rì angmaq nø, zvmì lūshì we gø, shvrúngv̄m we gø màvl long.

36 Kadø íe wani, angmaq nø Gvray angcèrì íá:mì nø, zūn lòng mvngú lú:nò rì í rvtnø, muqlàng dvzv́r rì dø íá:mì yv́ng kèní shìlv́m màvlá:mì. 

37 Svmi vcōr we shǿngpóng dāng vrūshaq zàng taq, Moshií gø Abraham, Isak nvng Yaku nø shì yà:ngì mèpvng, gø Vkàngpè svng nø Abraham ang Gvray, Isak ang Gvray nvng Yaku ang Gvray wa goò lù:ngí shì vsvngrì nø wedøni zūn longe, wakà dāng dvtàn yà:ngà. m

38 Wervtnø̀ Gvray nø shì rìò Gvray mø̀í, cúnshì rìò Gvray mv̀ng íe. Pàwálv́m wani Gvray mv́rdv̀ngø vsvng shvngbe nø cúnshìe,” a:lòe. 

39 Wekvt dvrá svra mvdò kèní tiqmaqí, “Svra pèá, Nàí nø vdū døni èshø̀n bǿà,” wa vtá:nòe.

40 We mèpvng nø werìí Ang svng tiq kà gø vrá røt mvkvm bǿà.

Add new comment

2 + 0 =