Sadukirìí zunlong lòng dāng Yesu vlø:tnò we

Sadukirìí zunlong lòng dāng Yesu vlø:tnò we

Tiq kvt nø angnø̄ngnv̄m shvngøt pè v̄l we, vlat pè nø svma lūshì dá:ngí angcè màdáshaq shì yà:ngì. Wemèpvng Vdǿí gø, Vkwiní gø memà mè svng rvtø̄òe. Vrá, shvngøt pè shvngbeí gø rvtø̄ò we, wedøni cv̀mré màdáshaq shi yà:ngì. We mèpvng nø svmaré mè gø shì yà:ngì. Wedø í nìnø, angnø̄ngnv̄m shvngøt pèpèí ang svng gv̀lv́m yà:ngà we í rvtnø, zun lōng ni taq wemè nø, ka pè chø̀mmè í longe ma?” a:lòe.

 

 Wekvt Yesuí angmaq svng, “Rvgaq mvpìm yabàn cèrì nø zvmì gø lév̄me, shvrúng gø shvrúngv̄me. Iwe dvgáni tuq rā bàn taq gø, shì yv́ng kèní zun lv́m lòng lún vpǿ rì angmaq nø, zvmì lūshì we gø, shvrúngv̄m we gø màvl long. Kadø íe wani, angmaq nø Gvray angcèrì íá:mì nø, zūn lòng mvngú lú:nò rì í rvtnø, muqlàng dvzv́r rì dø íá:mì yv́ng kèní shìlv́m màvlá:mì.

Add new comment

3 + 1 =