Shǿngshí tø̀ng vní pv̀n

Shǿngshí tø̀ng vní pv̀n
15 Namaq nø mvdø̀ng mvman we kàdvtutshúri svng nàyáshìnøng. Werì nø mvdv̀m lap nø vyv̀ng pòr gwashi nø namaq yv́ng svng di ra we ínìgø, vdòng rv́m nø catlv́m dvkv́ngshì we vyitrì íe.

i 16 Angmaqò bv̀nlì taqkèní angmaq svng èshá lóngnønge. Bv̀nghǿ póng taqkèní nø bìmshí, bv̀nghǿ shǿng taqkèní gø nv̀mgwèshí røpmv́m mvlúnshì we mø̀í ma?

j 17 Shǿng shvlá kèní nø angshí shvlá shíe; shǿng mvgv́m kèní nø angshí mvgv́m shíe. k 18 Shǿng shvlá taq nø angshí mvgv́m shí mvsháò; shǿng mvgv́m taq gø angshí shvlá shí mvsháò.

19 Angshí shvlá mvshí we shǿngtø̀ng vrv̀m nø rǿ:mò nø, svmi svng gur bǿòe. l 20 Wedø í rvtnø angmaqí wàò bv̀nlì taqkèní angmaq svng èshá lóngnønge.

Add new comment

5 + 3 =