St. John Vianney

St. John Vianney

St. John Maria Vianney nø shvrúng shú rìsv̀ng roqgvr we shv̀nshér vsv̀ng tiqgǿ gø íe. AD 1786 nǿng May shvlá 8 ni taq France móngdàn Dardily myuq taq dvshà we dø̀ngku tiqrvp taqkèní shøq yv̀:ngà. Àng vsvk 20 nǿng køp Lyons myuq shvrúng shú zùng taq paqzí cvnshì yv̀:ngì. Ínìgø àng taq nøtcun paqzí nv̀ng gvray paqzí dangrì taq cv̀nlv́m gvzà yvkwe dangrì vhǿm yv̀:ngà wegø íe.

Àngò shvrúng shú zùngøp pè taqkèní àng kaqsv̀ng we zùng kèní shvlo lv́m dvtú vtnà we kvt svrado pè í “ shvngø̀mré nø paqzí shawe shvrúng shúrì sv̀ng rà vchvk we mvtaq nøt mvcø̀n shv̀nshér we vsv̀ngrì sv̀ng gø rà vchvk e” wanø̀ vtàn yv̀:ngà.

AD 1815 nǿng taqnø St. John Vianney shvrúng shú vya sv̀ng kámshì bǿì mèpvng àng nø vsv̀ng gorø 230 gǿ wa vlwe gvzà vrúmnø̀ yvkwe shvrà tiq shvrà íwe Ars wamà taq gvray bv̀nlì wà lv́m rúng vdu yv̀:ngì.

St. John Vianney nø v́:maq vnatshì we í àng lvpat sv̀ng cúnshì lv́m dang kèní dvzaqshì we ínø̀ àng yv́ng sv̀ng tuqrawe mvrà chutshì we shvngø̀mré vsv̀ngrì ò mvrà dam kámshì lv́m tvle àng taqkèní àng boq boq kámā we wáshì yv̀:ngì wegø íe.

Àng nø vsv̀ngrì kaq mvrà vroqā we dang taq gvzà bø̀ng shv̀ngwe shvrúng shú tiqgǿ íráì nø̀ vsv̀ngrì ò pvlàcè chutchángā we í vsv̀ng loksok rì sv̀ng shøl lúng yv̀:ngà wegø íe.

Vsv̀ngrì ò mvrà vroqshì we dangtaq tiqni vdòng nari 14 dàm høqshaq rungnø̀ mvrà roqshì kà táā we nv̀ng cv̀mrérì sv̀ng gvray mòngkà cvnā we í gvray bv̀nlì tvrà taq dvzaq dvkángshì yv̀:ngì wegø íe.

St. John Vianney àngkaq sv̀ng sataní dvløt gvzàm we nø AD 1824 nǿng kèní 30 nǿng høqshaq vhǿm yv̀:ngà. Àngkaq sv̀ng sataní dvløt gvzàm we taq svre lv́m dø íwe kàshaqrì táò we, chvpdvp dvki vrè we nv̀ng chø̀m dǿng dvrèrì svmi í dvkvtò we rì vhǿm yv̀:ngà.  Ars gwørwang ò shvrúng shúpè St. John Vianney nø satan í dvløt gvzàm we mvtaq shvrúng shú rv̀mnvng rì í dvki vré shìwe dangrì sv̀ng gø vhǿm yv̀:ngà.

Àng kaqsv̀ng zitnøt rv́lnøt mv-vl we vsv̀ng, vwadø shvrúng shú vya sv̀ng dvchøpshì we vsv̀ng tiqgǿ íe wanø vtù we rì vhǿ:mòe. Àngkaq sv̀ng dvru, vsv̀ng bál wanø sèò we høqshaq vhǿm yv̀:ngà. Ínìgø àngò svrado pè taqkèní wedang nv̀ng singnø̀ shvrúng shúrì tiqgǿ vrv̀m taq tiqdang dang cè taqnø dvru kèò we tvràrì wedø ni vl-we dang vtàn ò nø àng sv̀ng gvr ò we wà yv̀:ngà.

St. John Vianney àng kaqsv̀ng dvgùng shvring we kapà dang taq ínìgø àng taqkèní màto shìwe tiqgǿ gø í yv̀:ngì. AD 1852 nǿng taqnø St. John Vianney Msgr svrado shvnap vya shvrà taq rúng vdu ráì we rvtø̀ taq àng ò góng gwá bèlaq dvrèrì nv:mò nø dvshà vsv̀ngrì kaq dvbangā we bv̀nlì rì wà yv̀:ngà.

Àngkaq sv̀ng dvgùng shvring we wurzú gømpaq rì nv̀ng àngkaq sv̀ng shvngø̀mré vsv̀ng luqwe wamà sv̀ng shvrúng lv́m dangrì shvngbe sv̀ng gø vtiq yv̀:ngà we íe.

St. John Vianney nø AD 1859 nǿng taq shì yv̀:ngì nø dèni høqshaq shvrúng shúrì shvngbe ò laqyà shvlá cvnshì vpǿ we shv̀nshér vsv̀ng tiqgǿ gø íráì we íe.

Add new comment

1 + 2 =