Vdè Wurgang Baqshi Sórí Cv̀n ra We.

Vdè Wurgang Baqshi Sórí Cv̀n ra We.

Wekvt Yesuí Ang coqcv́nrì svng a:lò we nø, “Ngà mèpvng cv́n mvyǿ we kagǿ gø, vdè svng ngálshi nø, vdè wurgang baqshi sórí Ngà

mèpvng laq cv̀n ra.  Vdè gø̀nshaq mvpáshi gǿ nø, gø̀nshaq vmvngvme. Iwe Ngà dvpvt rvtnø gø̀nshaq vmvng gǿí mv̀ng nø, gø̀nshaq

lá lún lú:ngòe.

 

 Vsa:ngí nø, móng dø̄ngtáng shvngbe, wáshì lú:nò nìgø, ang gø̀nshaq* sǿmv̄m nìnø, a:ngí pà vjú lú:nò ma? Mø̀í ni vsvng tiq gǿ ang

gø̀nshaq nø kapàí chēshì lún daqe ma?  Kadø íe wani Vsvng Angcè pè Ngà nø, muqlàng dvzv́rrì nvng tiqdø, Vpè pòngbàng ngø̀r

we nvngnvng dìlv́m dv́nshø̀nge. Wekvt mv̀ng nø angmaq vdèdèí wàò we bv̀nlì rì svng cv̀no nø, tiq gǿ nø tiq gǿ svng vwv́ngalv́m íe.

 

Ngàí namaq svng v̄la:tnìni, yayv́ng rip rì taqkèní tiqmaq nø, Vsvng Angcè pè Ang móngdàn vdòng svng di daq lòng svng mvyà:ngò

dv́ngte, kadø ínìgø mvshì long,” a:lòe. 

Add new comment

8 + 4 =