Vkangpè Yesu Hkristuò wūrgang boy àngni

Shvngbeí Hkristuò mongzøl lòng vtoshì laqlúnì. Dèni nø Vkangpè Yesu Hkristuò wūrgang boy àngni íe. Móngkà vzàng rø shìlvm wàì.

Yohan 3;13-17
 13 Muqlàng taqlapmø vl yv́ng kèní lāshì daqì we Vsvng Angcè pè wa mø̀í nìnø, muqlàng taqlap svng rvlv́ng lú:nò we kagǿ gø màvl. i 14 Rvgaq mvgūng móngø Moshií vbø̀ hàng yà:ngà dø tiqdvchá, Vsvng Angcè pè gø wedøni hà:ngò we vhǿm ràe. j 15 Pàwálv́m wani Ang kaq kv́m vsvng í dv́ngte nø dvciq lvpat gø̀nshaq lúnlv́m dvpvt íe. 16 Ang kaq kv́m vsvng kagǿ ínìgø màmvng nø dvciq lvpat gø̀nshaq lúnlv́m dvpvt, Angcè Lòngzàpè zí daqì høqshaq ni Gvray nø rvgaq tø̀m vsvng kaq shóngshie. k 17 Kadø íe wani Gvrayí Angcè pè rvgaq tø̀m svng dvzv́r daqà lòng nø, rvgaq tø̀m svng kàngélv́m dvpvt mø̀í, rvgaq tø̀m nø Ang taq kèní gø̀nshaq shvlut lúnlv́m dvpvt mv̀ng íe. wàe.

Vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq Dèni nø Vkangpè Yesu Hkristuò(jèjú )chutchvng we wūrgang svng shvgùn shvring shì we boy àngni tiqni íe. Ya boy svng catholic shvngømré me taqkèní September shvlá (14) ni taqø nøngnī nøng vrvm gvzà vpø shvring nø wáshì we boy tiqlòng gø íe. 

Wè dø tiqdvchá dèni nøngmaq shvngbeí Hkristu Wūrgang boy àngni svng wà íe. Vkangpè Yesu Hkristu nø nøngmaq dvpvt Wūrgang mvdvm shì nø, gønshaq dvbømshì bø'ì. Ya dang svng nøngmaq kámìe. Ká:mì dø tiqdvchá Wūrgang tvrà svng nøngmaqò lvpat taqø vpø shvring íe. Hkristu Wūrgang nø nøngmaqò chutchvng we dang íe, wàì nø Kv'mì taqsórí vtōshàìe. Dìng nge. Hkristu Wūrgang svng Kvmnøntní vdaqdangwā dvjaq nø yvngò gø Kv'm gø' vrvmì chutchvng we jèjú vtōshì lúnòe. Íni gø Vkangpè Yesu Wūrgang mvdvmø nøngmaq mvrarì dvpvt gønshaq mà dvbømshì vzàng dvsha mvhøtlvmrì ríò nø chut echvng bø'shà dang svng gø vná mvdaq dvdvm dvzvrè. Vkangpè Yesu Hkristuí dvsha mvhøt vhø'mó taqsórí Wūrgang baq yangà dangrì nø vtv'ng shaqni mvhøt yangì dang íe. Mvra mà-vl we íni gø Mvra vl gø' dø cip mvtúrì angpvnpvn angdangdang láò nø mvra shvri we bvnlì wàòe. Wè mèpvngø angkaq tvp nø dvshá dvré dvkiòe. Dvshá dvré vhaq nø zeròe. Tø:rì vpà:pmòe. Lvngdøm taqø wūrgang mvdvmø a:tàqòe. Wervt Hkristu wūrgangò àng mvshøl rì svng tøpnī tøpràng èsháò nìnø Hkristu wūrgang svng Jø'ngjø'ngni vpø shvring nø shóngshì lúnlvm vlē. Yadv'ngte gønshaq vpnóngshì høq zíshì we Wūrgang svng kapà tiqlòng nvng gø shvbóng màshvla wàì nø vtōshì ra we íe.

Hkristu Wūrgang nø nøngmaq àngwa vsvngrì síngràl nyan taqkèní nø mvsíng mvràlshì dv'ngte rvnaq we mvtú rì nvng dvnzøng we svng yv'nglún shìe. Wervt Hkristu wūrgang nø pà tiqpvn nvng gø shvbóng shvdún ma-shvla ngórdvgung dvnzøng nø te we svng kám ra íe. Vkvtdø chutchvng lutshi lúnlvm v-maqkvnchat dvnzøng dø zílún we Hkristu wūrgang svng àngkang wáshì meyøni nø Hkristu Wūrgang tvrà rì svng tøpnī tøpràng mvshøl rì svng gundvtøp nø vtōshì ra we íe. 
Shøn mvyø'we taq Hkristu wūrgang svng vtōshì melúnò vzàng vhø'mshì we dvsha mvhøt lvm rì shvngbe svng gø àngde Lvpat taqkèní shaq shaq wā vtōshì lún ra we íe. Tiqlvp kèní èshøn lúngò dvgvp àngde Lvpat taqø chutchvng we jèjúrì shini melúnò vzàng Hkristu dvpvt vlún dv'ngte vpnóngshì ra íe. Wekvtwā chutchvng lòng svng zílún we Hkristu wūrgang svng ring dø vtoshì nø kámlvm vlē. Lvma ladvng rvzvngce tiqgø'ku vlømshì ra màdá la vl vdù nìnø Vkangpè Yesu Hkristuò wūrgang svng dvdvm vjáng laqlúni. Rvzvngce tiqgø'Ching kèní Hkristu dvpvt dvsha mvhøtlvm yvklvm rì vhø'mshì ra nigø Hkristu wūrgang svng dvdvm nø Pvlàcè kvmnønt nònggùn lùshì ra íe. Pàwàlvm wàni Hkristu wūrgang taqkèní wā Satan nvng shìlvm lòng svng jórà:mì nø Vsvng shvngbe kaq Shiwvt mvra kèní chut èchvng bø'shà. Yadang svng dvdvm vjáng sórí Hkristuò lvmik kumla rì gø vl dø tiqdvchá catholic shvngømré me vdòng taqø vjúrøt we lìpong taq gø, Noqngøm chøm rì taq gø, rvzvngcerìò chømrì taq gø Hkristuò wūrgang mvsat kumla rì svng láng nø vjúrøtshì, vpø shvring shì dang gø íe, wàdang svng gø dvshat mvyøngè.

Vrá nø,Yalòng Shìlvm yv'ngkèní jòrá:mì we Hkristu wūrgang boy svng mongzøl sømsaq dø wálúnlvm, nøngmaq gø'vrv'mò Nønt mvsøn vdòng taqkèní gø Kvmnønt shvráshì nø Hkristu Wūrgang boy Missa Kàgvp Noqngøm rvtø rì svng gø lúm nø Pvlàcè kvmnønt nònggùn kūnga lùshì, tvleshì nø dvzaqshì laqlúnì wvng dvshat nø nònggùn zí mvyøngè. Shvngbeí Hkristu wūrgangò shvmán jèjú ìshøt rì vtōshì laqlúnì. Shvngbe svng oqā.

Add new comment

11 + 6 =