Vshuqrì svng gv̀msùng tvlēò we kàshvbóng

Vshuqrì svng gv̀msùng tvlēò we kàshvbóng
11 Angmaqí yadv́ng pv̀n tá mā:nò nø, Yerusalem svng angmaq tuqlvm wáshì dvgvp Gvray móngdàn nø cancan ni būnglv́m dv́nshì pà íe wa bashà rìí dvda:mò rvtnø, Yesuí kàshvbóng vrá tiq long shø̀:nòe. ef 12 A:ngí shø̀:nò we nø, “Dvgùng v̄l we vgo zǿmshú tiq pè nø, koqkv́m vya vtoshilv́m dvpvt vrúm móng svng di dá:ngí vrá vdè móng svng vtv́nglvm dvda:mòe. g

13 Wervt ang vshuq tiqcé gǿ goa:tnà dá:ngí, gv̀msùng tiqcé Mina* angmaq svng tvlēò nø, ‘Ngà mvtok rang dv́ngte yalù:ngí wùlaq èwà dánøng,’ a:lòe. 14 Iwe ang bashà rì nø ang svng shvngōshì rvtnø ang mèpvngpvng vsvng dvzá:rò nø, ‘Nøngmaq nø yapè svng nøngmaq mvdv̀m koqkv́m wáshìlv́m lòng svng mvshù:ngì,’ a:lòe. h

15 Iwe wepèí koqkv́m vya vto lún bǿà dá:ngí vtv́ng ráì kvt, angmaqí wùlaq wàò yv́ng kèní kadv́ngte po lúna:pmà we svng shálv́m dvpvt, a:ngí gv̀msùng tvlēa:pmà we vshuqrì svng go dvzá:ròe. 16 Nv̀mlat pè dì ráì nìnø, ‘Vkàngpèá, nà gv̀msùng tiq mina lù:ngì nø, vrá tiqcé mina po lúnshì bǿì,’ a:lòe.

17 Angkàng pèí ang svng, ‘Vdu døni èwà bǿà; vshuq shvlápè nàí nø, cv́m vtv̄ng we bv̀nlì taq nøttǿng kv́mv́m nàrv̄m rvtnø, wamà tiqcé lòng svng øp dvzv́re,’ a:lòe. i 18 Vní pè wapè di ráì nø, ‘Vkàngpèá, nà gv̀msùng tiq mina lù:ngí vrá pungwà mina po lúnshi bǿì,’ a:lòe.

19 Angkàng pèí ang svng, ‘Nà svng gø wamà pungwà lòng svng øp dvzv́re,’ a:lòe. 20 Vrá tiq pè dì ráì nø ang svng, ‘Vkàngpèá, naq! nà gv̀msùng mina nø paqzitní mvchekngò nø gv́lāng yv̀ngà. 21 Pawá wani nà nø nøt zaq pè èí rvtnø, nà svng svrēnge. Nà nø nàò mø̀í rì taq kèní èlūshi pè èíe.

Nàí màwønshaq rì kèní gø dèkømvm pè èíe,’ a:lòe. 22 Angkàng pèí ang svng, ‘Vshuq mvgv́m nà nø, nà nònggøp kà kèní ni nà svng ngàí kàrvtlv́m íe. Ngà nø nøtzaq pè ǿngà nø, ngàò mø̀í rì kèní longshø̀ng nø, màwønshaq rì kèní dvkømv́mò we svng nàí èsháò nìnø, 23 ngà vtv́ng dak dvgvp vráng nvng mvzv́n kutwa vtv́ng lúnlv́m rvt, ngà gv̀msùng lòng nø pàwá gv̀msùng dø̄m taq mègà:lò ma?’ a:lòe.

24 Wekvt angkàng pèí shvnv̄ng rip rì svng dvká:mò nø, ‘Gv̀msùng tiq mina lòng nø ang wur kèní èlùnøng nø, gv̀msùng tiqcé mina v́lāò pè svng èzínøng,’ a:lòe. 25 Iwe angmaqí ang svng, ‘Vkàngpèá, ang nø tiqcé mina v́lāòe,’ a:lòe. 26 Angkàng pèí nø, ‘Ngàí v̄la:tnìni, v́lāò gǿ svng nø rv̄mā daqòe; màv́laò gǿ kèní nø, ang vdá dv́ngte gø vtv̀ngv́m bǿòe. j

27 Ngà svng ngv̀nshà wáshì nø ngà nø angmaq mvdv̀mø koqkv́m wáshìlv́m mèwv́m we werì svng èshølvtnøng nø, ngà mv́rdv̀ngø èshvtnøng,’ v̄l lú:ngòe,” a:lòe.

Add new comment

1 + 8 =