Vsvng 5,000 shvá:mò we

 Luka 9;11-17 Vsvng 5,000 shvá:mò we

Inìgø vsvng loksokrìí shá bǿà nø Ang mèpvng cv̀na:tnà. Yesuí angmaq svng vtōò nø, Gvray móngdàn mvshǿl shvngø:tnò nø záyv̀ng bān mvyǿ rì svng gø dvbānaòe.12 Nv̀m vlelv́m wáshì dvgvp, tiqcé vní pè di ráì nø, “Yayv́ng nø rvgaq mvgung í rvtnø vsvng loksokrì nø gùrhøm rvwá rì nvng chø̀m vtv́r rì svng, yøprà nvng v́mlv́m lvláv̄m dø, angmaq svng dèkā:ngò lè,” a:lòe.

 

Yesuí coqcv́nrì svng, “Namaqí angmaq svng shèv́mnøng lè,” a:lòe. Wekvt angmaqí nø, “Vsvng yadv́ngte shvngbe dvpvt v́mlv́m mvwv̄ná:mì kèní nø, yayv́ng nø zidòng pungwà chv̀ng nvng ngā vní go wa v̄le,” a:lòe.14 (Kadø íe wani weyv́ng lvngàré wa pungwà kíng dv́ngte v̄le.) Yesuí Ang coqcv́nrì svng, “Angmaq svng tiq mvdò pùngwàcé pùngwàcé dv́ngte, angmvdò angmvdò rúng dèzv́rnøng,” a:lò rvt nø,15 angmaqí wedø wàò nø, shvngbe svng rúng dvzá:ròe.

 

A:ngí zidòng we pungwà chv̀ng nvng ngā goní lá:ngò nø, muqlàng svng kāng ngángshì nø dvjaq sórí, shvmá:nò dá:ngí vmø:tnò nø, vsvng loksokrì kaq túnalv́m coqcv́nrì svng tvlēòe.17 Wekvt angmaq vm nø, shvngbe vgàá:mì. Vché bǿà we angshí rì coqcv́nrìí rvku:lò nìnø, tiqcé vní jv̄ng íe. g

Vpø íwe Vpèmè vnvmchvngmaq shagóng Pvlàcè dvpvt kvmnønt taqkèní nøntlømløm  Gvray móngdàn dvpvt shvrúngshì we bvnlì taq Gvray yv'ngkèní àngyá dvtvng ìshøt igvn vtoshì lúnlvm vlē walòng svng shvdømè.

Add new comment

3 + 2 =