Vsvng 5,000 shvá:mò we

Vsvng 5,000 shvá:mò we

Yesuí tá bǿà kvt kùngshí taqtaq we rvgaq kèní búng nø yilshìá:mì nø, Ang wāwā tiqyv́ng v̀llv́m yilshìá:mì. Yalòng dang vsvng loksokrìí tá bǿà nìnø, mvrìng rì taqkèní hí tvràrà di nø Ang svng láá:mà. Kùngshí taqkèní Yesu léshì lú:ngì nìnø, vsvng loksokrì svng yv̀ng bǿà. Wekvt A:ngí angmaq svng mvré lú:ngà nø, angmaq zarì svng dvbānaòe. Dørø̀m í ráì kvt, coqcv́nrì Ang yv́ng dì ráì nø, “Yayv́ng nø rvgaq dø̀ngjàm íe, nv̀m gø vlēá:mì, vsvng loksokrì nø rvwá rvgaq svng di nø vdèdè v́mlv́m lvwv̄nv̄m dø angmaq svng dèkā:ngò lè,” a:lòe.

Yesuí angmaq svng, “Angmaq vkàng mvrà, namaqí angmaq svng shèv́mnøng,” a:lòe. Angmaqí Ang svng, “Nøngmaq yv́ng nø zidòng pungwà chv̀ng nvng Ngā vní go wa v̄le,” a:lòe. A:ngí, “Werì Ngà yv́ng èlv́ngvtnøng,” a:lòe.A:ngí vsvng loksokrì svng shø̄n mvdv̀m rúng dvzá:rò dá:ngí, zidòng we pungwà chv̀ng nvng ngā goní lá:ngò nø, muqlàng kaq kāng ngángshi dvjaq sórí, A:ngí shvmán dv̀ng zidòngrì vmø:tnò nø Ang coqcv́nrì svng tvlēòe. Coqcv́n rìí nø vsvng loksokrì kaq túnāòe.

Wekvt angmaq shvngbeí á:mò nø vgàá:mì. Vm vchéò we angshirì rvku:lò nìnø, tiqcé vní jv̄ng dv̀n íe. Vm bǿì rì nø, svmaré nvng cv̀mré rì màrø̄shaq, lvngàré rì wā pungwà kíng gǿ dv́ngte íe.

Add new comment

11 + 6 =