Yà lvban nø vshøm góng tiqgóng " Trinita " Gvray gvsang bóy àngni íe. 

Yà lvban nø vshøm góng tiqgóng " Trinita " Gvray gvsang bóy àngni íe. 

Dèni rø v-du we Gvray dvbùshang móngkà nø Yohan 3:16-18 ciq vdòng taqkèní íe.

Ang kaq kv́m vsvng kagǿ ínìgø màmvng nø dvciq lvpat gø̀nshaq lúnlv́m dvpvt, Angcè Lòngzàpè zí daqì høqshaq ni Gvray nø rvgaq tø̀m vsvng kaq shóngshie. wàe.

Vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq tiqkvt, London wamā mvrìng me Hyde Park wàwe shvrà tiqzvng taqø Kà Vgo angpvnpvn nvng singdø cø'm nø shiwa mvngpòng  vsvng kaq nònggùn zi we shvrà tiqzvng vlē. Wè shvrà yv'ng Catholic Kvmnønt nønttø'ng shaqré Frank sheed vl shì pè ígø wè shvrà kaq dì nø Kvmnønt tvrà nvng singdø dvshvngòe. Shànshér we Trinita Gvray tvrà svng rvtø (2) nāri høq shø zaq we vdòng taqø Ngàí Trinita Gvray gvsang tvrà dang dvkøm lúnòe, wàe.

Wè shvrà taqø nà, ngà ladvng lúm vdù nìnø wè dv'ngte vlé høqshaq shø zaq yv'ng rúng ngùtlvm í ma?. Àngmaq nø ni vrvmò cúnshì tvrà taq Shànshér we Trinita Gvray, vshøm góng tiqgø' Gvray gvsang nvng cúnshì lúnhøq wè dang nvng singdø gundvtøp shá mvyø rì íē, walòng svng yv'nglún shìe.

Vrá nø, vshøm góng tiqgø' Gvray gvsang nø yadø íe, wànø vrùò we shvngøt dvtú we taq lvjøm mà-vl dø, vhú vhwá bø'n shá íe. Pàwàlvm wànì yadang nø nēí yv'ng mv-lúnshì we rvnaq we Gvray dvkv'm kà i rvt íē, walòng svng yv'nglún shìe. 

Nøngmaq kv'mì we Gvray gvsang nø vshøm góng tiqgóng Gvray nø tiqgø'wā íwe dang Jøm Mongkà mvmè yv'ng yv'nglún shì we íe. " Kà shvbóng " Wervt namaq èdìv́mnøng nø vsvng dvcì í dv́ngte taqkèní rvcv́ngcè wáshì dèzv́rnøng nø, Vpè, Angcè pè nvng Shànshér Pvlàcè bø̀ng taqkèní angmaq svng tiløp èløpmanøng. ( Mt28:19 ) wàe. Vkangpè Yesu tìløp kámshì we vrùò we dang 
Marko dvbùshang mongkà taqgø, Muqlang kèní dvraq we Vpè ò shaq,  Kaø ce dø lashì nø Pvlàcè nvng tìløp kámshì we Vkangpè Yesuò tvrà dang ínø Trinita Gvray gvsang tvrà dang svng gø chaqdvp dvtánò lòng íe.

Mongkà (2) ciq, Dvzvr Polo ò shvmán Kà taq gø " Vkangpè Yesuò vjú vra, Vpè Gvray gvsangò shóngnønt nvng Shànshér Pvlàcèò vzø'm vzap lòng nø namaq nvng tiqdø laq vl daq" wànø vrùshaq íe. Jøm Mongkà kø'pm svng èyvng lúngò dvgvp gø Kàgvp ànglípvn taq Vpè Gvray gvsangí nø kadvtutshú rì taqkèní Kà shønè. Kàgvp àngshvr pvn, Vkangpè Yesu Hkristu lvpat taq Dari kèní Gvray dvkv'm kà Mongkà nø sv'ngzace bøn lúngì nø Vkangpè Yesu Hkristu àng góng ni, àngò Kà, àngò bvnlì, àngò gønshaq lvpat shvngbe nvng Vpè Gvray gvsang Nønt ídø nøngmaq svng dètán bø'shà.
Wè mèpvng Yesuí shvngøt dvtú dvkv'm kà  vldø tiqdvchá Shànshér Pvlàcè rì mvdvmø lashì daqì nø, dalvm vzàm nvng Dvzá:rì í Vkangpè Yesuò dvbùshang mongkà tvrà rì svng dvshvng nø svkse wáshì dang vrùshaq íe.

Saint. Patrick ínø Shamrock wàwe shøngcvp vshøm dvkaq dvkø'm, tiqcvp wā íwe shøngcvp tiqlòng svng dvtánòe.  Wè pàdø pvnmv'n pè Gvray gvsang, àngcè pè Gvray gvsang nvng Shànshér Pvlàcè Gvray gvsang gø tiqgø'wā íe, wànø Trinita Gvray gvsang tvrà svng shvngøt dvtúò e. Nøngmaqò lvpat taqø vshøm góng tiqgóng íwe Gvray gvsang nvng tiqdø gønshaq cúnshì lúnhøq kadø wá dvzaqshì ràe mà?. Kadø wā svkse wáshì nø dvtán ràe mà? 
Dvdvmlvm wàì?.

Vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq,
Vjú vra ìshøt igvn vtoshì lúnlvm dvpvt dvleshì we bvnlì wàò we  tiqlòng vlē. Wèlòng nø yaq vrvm shini mvyøp dvgvp rvtø (3) minutes  svng dvdvm vjáng sórí vjúrøt rvtø lùshì nø shvmán we yalòng lòng íē. Nvmlat tiq (1) minutes taq wèni taqø wáshì we bvnlì mvtú vjú vra rì, mø-í nìnø wáshì we bvnlì mvtú rì taqkèní shvla dø dvdvm vjáng nø Gvray gvsang kaq svng oqā wàe. (2) taq  wèni taqø wá vléshì we bvnlìrì svng dvdvmlvm, mà-wáshaq shvle shì bø'ì we bvnlìrì , vrá nø tiqdvr vsvng kaq vléshì we Mvra rì svng dvdvm vjáng nø Vkangpè Yesu Hkristuí chutnàlvm dvpvt røtnímshì dang íe. (3). Minutes taq nø mèpvng wá ra we bvnlì mvtú rì svng shvlá vtv'ng ídø wálúnlvm dvpvt Shànshér Pvlàcè kaq Jór nònggùn kūnga shaq vzàm røtnímshì dang íe. Vkvtdø wáshì dang nø àngdeò nønt mvsøn kaq svng gundvtøp we dang, nvng vjúrøt shì dang taqø vzø'm vzap dvzvr we dang íe. Ni vrvm cúnshàì we lvpat taq Trinita Gvray gvsang nvng tiqdø cúnshàì lòng gø íe. 

Catholic shvngømré vdòng taq shiwvt mvra taqkèní Chut èchvng bø'shà we Yesu Hkristuò Wūrgang svng dvdvm nø, vjúrøt we rvtø taq Vpè, Àngcè pè, Shànshér Pvlàcè bøng vdòng taq yadø laq idaq, wàì nø Hkristu Wūrgang mvsvt wáshì nø vjúrøt ni lòng nø vshøm góng tiqgóng Gvray tiqgø' Trinita Gvray gvsang kaq shóngshì nøntni vpø shvring shìnø svkse wáshì lòng íe. Vshøm góng tiqgóng Gvray gvsang tiqgø'Trinita Gvray gvsang bøng taqkèní Shvmán shàì lòng gø íe wàdang svng dvshvt mvyøngè.

Mongkà ètashìnøng we vnvmchvngrì shvngbe mvdvmø Gvray ìshøt, Gvray mongzøl lòng vtoshì leqlúnøng.

Yalvban rø v-du we Gvray móngkà ciq rì nø;
Mongkà (1) Búngám kàru 34:4-6,8-9
Mongkà (2) 2korintu 13:11-13
Mongkà (3) Yohan 3:16-18.
Yà Mongkà ciq rì svng rø ínø Pvlàcè kvmnønt nònggùn kūnga lùshì lvm wàì. Shvngbe svng oqā.

Add new comment

5 + 9 =