Yeru angcèmè dvzū:nò we

Yeru angcèmè dvzū:nò we
Kà yarì Yesuí angmaq svng shǿn mā:nò dvgvp, júrøt chø̀m øpshú tiq pè dì ráì nø, Ang mv́rdv̀ngø køt ngǿmshi noqò sórí, “Ngàcè mè nø akvtni shìá:mì; Nà èdi rā nø, Nà wūr ang mvdv̀m èhapshì kvt nø ang zūn longe,” a:lòe. Wervt Yesu tv̀m búng nø Ang coqcv́nrì nvng tiqdø wepè mèpvng cv̀n bǿà.  Shvwi vyø̄ nø tiqcé vní nǿng zà daqì we svmaré tiq mè nø, Ang mèpvng lap kèní dì ráì weí, Ang mvdv̀m bèlaq dùng mvtú svng shu:pmòe. Kadø íe wani ang nø ang nøt taq, “Ngàí Ang bèlaq svng shup wa shupmònøng gø ngà bān longe,” wa kv́me. 

Iwe, Yesu wv́l poshì nø wemè svng yv̀ng bǿà kvt A:ngí, “Ngàcè mèá, shaqshaq wa èv̄l; nà kv́mnø:tní nà svng dèzǿm bǿì,” a:lòe. Svmaré mè nø welv̄ng ni zǿmá:mì.  Yesu nø øpshú wepè chø̀m svng tuq ráì kvt, bishūn møtrì nvng vsvng loksok vhaqshì dā we svng yv̀ng bǿà kvt, A:ngí, “Eyilshìnøng; pawá wani svmasvré mè nø shì we mø̀í; yøp we lè íe,” a:lòe. Wervt angmaq nø Ang svng zērshi nø vhøòe. Inìgø vsvng loksokrì svng yīlshì dvzv́r bǿà dá:ngí, Ang gòngá:mì nø wemè wūr zø̀m bǿà nìnø, cv̀mré mè zūn lú:ngì.  Wekvt shv̀ngkà welòng nø wemóng móngkøp svng vsherá:mì.

Add new comment

5 + 11 =