Yerusalem dvpvt Yesu ngø̄ we

Yerusalem dvpvt Yesu ngø̄ we

41 Yesu nø Yerusalem svng tuqlvm wáshì la:ngí, wamà svng yv̀ng bǿà ke, wamà dvpvt Ang ngǿ lú:ngì nø, n 42 yadø wae; “Wamà naé, dèni nà svng mòngzø̀l lòng èlv́ngaa:tnì pè svng nàí èsháò pà í nìnø shvla we! Iwe akvt nø nà nē taqkèní dvkøqshaq íá:mì. o 43 Nà ngv̀nshà rìí nà gùr hømhøm cìlzóng vra:ngò nø èwangvt we angni tuq rae. 44 Gvrayí ètìn daq we rvtø̀ svng nàí mèmèshá:lò rvtnø nà nvng nvcèrì svng nø vba tø̀m høq shènv̄lnøng nø èshvt bǿnø̀nge. Nà svng nàrvng yà:ngì we lóng werì gø màrǿlshaq tiq chv̀ng gø màmvza ráò,” wae.

Add new comment

2 + 0 =