Yerusalem dvpvt Yesu ngø̄ we

 

 

Luke 19:41-44,Yerusalem dvpvt Yesu ngø̄ we

 

Yesu nø Yerusalem svng tuqlvm wáshì la:ngí, wamà svng yv̀ng bǿà ke, wamà dvpvt Ang ngǿ lú:ngì nø, n42 yadø wae; “Wamà naé, dèni nà svng mòngzø̀l lòng èlv́ngaa:tnì pè svng nàí èsháò pà í nìnø shvla we! Iwe akvt nø nà nē taqkèní dvkøqshaq íá:mì. o

 

Nà ngv̀nshà rìí nà gùr hømhøm cìlzóng vra:ngò nø èwangvt we angni tuq rae.44 Gvrayí ètìn daq we rvtø̀ svng nàí mèmèshá:lò rvtnø nà nvng nvcèrì svng nø vba tø̀m høq shènv̄lnøng nø èshvt bǿnø̀nge. Nà svng nàrvng yà:ngì we lóng werì gø màrǿlshaq tiq chv̀ng gø màmvza ráò,” wae.

Add new comment

5 + 11 =