Yesu mv̀rshv̀m shø̀ngshang vmvtná:mìwe

Yesu mv̀rshv̀m shø̀ngshang vmvtná:mìwe

 Yesuí kà yarì shøn bǿà mèpvng tvné vshvt ni taq, A:ngí Piter, Yohan nvng Yaku svng shø:lò nø, vjúrøtlv́m dvpvt shìgùng svng rvlv̀ngá:mì.  Ang júrøt dvgvp, Ang mv̀rshv̀m shøt vlíng lú:ngì nø, Ang belaq gø múng dv̀ngwa kvlàng lú:ngì. Moshi nvng Eliya gø brìmbrìm shór vdòngø Yesu nvng rip nø, angmaq nø Yerusalemø Yesu shì nø wá dvdv́nglv́m rì dang dvmv̀ne. 

 

 Piter nvng ang rv̀mnvng pèní nø yøpyǿ vngø̄mshi yv́ng kèní pán vshat ráì nìnø, Yesu nø brìmbrìm shór we nvng Ang ó rip we vsvng vní gǿ gø angmaqí yv̀ng bǿà.  Vsvng wepèní nø Yesu yv́ng kèní vtv́nglvm dv́nshi lā:ngí, Yesu svng Piterí a:lò we nø, “Svra pèá, yayv́ng nø nøngmaq dvpvt v́l shvlá dá:rì; shìyat vshø̀m lòng wá dèzv́rshà, Nà dvpvt tiq long, Moshi dvpvt tiq long, Eliya dvpvt tiq long, wàa:tnìni,” a:lòe. (Iwe a:ngí shø̀:nò kà svng ang mvdǿmshì.)

 

 Ang yadø shø̀n la:ngí ni rvmøt tiq pù būng lú:ngì weí angmaq svng dvkøq daqà. Rvmø:tní wv̄mke bǿà rvt angmaq svrēe. Wekvt rvmøt vdòng kèní kà tiq lòng shø̀n daqì nø, “Yapè nø Ngàí Rvcv́ngshaq pè, Ngàcè pè íe; namaq Ang kà ètánøng,” wae. Kà welòng vtv̄ngá:mì dvgvp, Yesu Ang wawa v̄l we yà:ngòe. Wenila taq wepèla nø dø màwá v̄l nø, yv̀ng bǿà rì nø tiq gǿ svng gø màdvtáò.

Add new comment

3 + 0 =