Yesu nvng Piter

Yesu nvng Piter

 Angmaq sháng v́mpà v́m bǿì dá:ngí, Yesuí Simon Piter svng, “Yohan angcè Simoná,yarì mvdv̀mø té Ngà svng nà èshóngshìe ma?”

a:lòe. A:ngí ang svng, “Íe, Vkàngpèá,ngàí Nà svng shòng* we Nàí èshángae,” a:lòe. A:ngí ang svng,“Ngà vyv̀ngrì shèv́māngà,”a:lòe. 

 

 Mèpvng vrá tiq kvt Yesuí ang svng, “Yohan angcè Simoná, Ngà svng nà èshóngshìe ma?” a:lòe. A:ngí Ang svng, “Íe,

Vkàng pèá, ngàí Nà svng shòng* we Nàí èshángàe,” a:lòe. Yesuí ang svng, “Ngà vyv̀ngcèri èrokngāngà,” a:lòe. 

 

 Vshø̀m kvt wakvt Yesuí ang svng, “Yohan angcè Simoná, Ngà svng nàí èshònga* ma?” a:lòe.Yesuí ang svng vshø̀m kvt wa kvt,

“Ngà svng nàí èshòngà ma?” a:lò rvtnø Piter nøt dvshà lú:ngì nø Ang svng, “Vkàngpèá, í dv́ngte shvngbe Nàí èsháoe,

Ngàí Nà svng shòng we nø Nàí èshángàe,” a:lòe. Yesuí ang svng, “Ngà vyv̀ngrì shèv́mangà. 

 

Ngàí nà svng kàdøng v̄lvtnøng, nà gùchàngré èí dvgvp nø, nà nø nà wa juqnv́m ènv́mshì nø,kayv́ng di mèyǿ nìnø weyv́ng dí èlú:nòe.

Iwe nà cèrǿng ra dvgvp nø, nà wur nàgàng nø,Vsàngí nà svng juqnv́m ènv́mavt nø, nà di mèmèyǿ yv́ng svng èshøl bø̄e,”a:lòe. 

 

 (A:ngí yadø shø̀:nò we nø, Piter nø kadødø shì weí Gvray ngø̀r dvgùng shvring lúnlv́m í we gø̀mla dvta:nò kà íe.)

Yakà shø̀n bǿà dá:ngí Yesuí ang svng, “Ngà mèpvng ècv̀n ra,” a:lòe. 

Add new comment

4 + 0 =