Yesu shì we

Yesu shì we

Weni nø pungwà ni í nø, mèpvng ni nø Narni íe. Yuda vsvng rìò Narni nø shànshér we angni í rvt wurgang taq màchúng dø, hí giqò nø vnàng rì kalv́m dvpvt Yuda vsvng rìí Pilat svng rø:tnòe. Wervtnø̀ cìlcèrì di ráì nø, Yesu nvng tiqdø vtaqò we nv̀mlat pè nvng wápè hírì giqòe.  Iwe Yesu yv́ng tuq ráì nìnø, Ang nø to shi dá:rì we angmaqí yv̀ng bǿà rvt, Ang hí nø mvgiqò. 

Iwe, cìlcè tiq pèí nø mvngjø:ngí Ang svràm pa yaq bǿà nìnø, shvwi nvng tìshø̀l chàng vyǿ daqì. Namaq gø kv́mlv́m dvpvt, yarì yv̀ng yà:ngà pèí shvkse wàòe; ang shvksekà nø dìnge. Vrá, à:ngí shø̀:nò rì dìng we gø à:ngí sháòe.  Yadv́ng pv̀n íá:mì long nø, Shànshér Kàru taq, “Ang sharø tiq tancè gø mvgiqvm,” wakà dvhø̄mlv́m dvpvt íe.  Vrá Shànshér Kàru dvgá tiq ciq taq gø, “Angmaqí yaq bǿà pè svng angmaqí yv̀ng lú:ngòe,” wae.

Add new comment

3 + 2 =