Ang nv̄mvmlv́m pè tvnuò we

Yohan 13:21-33,36-38

Yadv́ng pv̀n shø̀n bǿà dá:ngí Yesu nø vtvngshaq nøt dvshà lú:ngì nø, shvkse wáshì sórí, “Ngàí kàdøng v̄la:tnìni, namaq taqkèní tiq gǿí Ngà ènv̄mv̄m bønge,” a:lòe. qr 22 Coqcv́nrì nø, Ang kagǿ svng wa we mvsháò rvtnø dvtiqshi sórí dàjaq kee. 23 Wedvgvp Yesu Ang shóngshì we coqcv́n pè nø, Yesu shvnvngø námrunge. s 24 Wervt Simon Piterí wur vwatshì nø wepè svng, “A:ngí shø̀:nò gǿ kagǿ í we dètásha,” wa røt dvzá:ròe. 25 Wepè nø todø Yesu shvnvng námrung nø Ang svng, “Vkàngpèá, kagǿ íe?” a:lòe. 26 Yesuí vtà:ngò nø, “Ngàí zidòng yamǿr zønò nø zǿng lóngò gǿ íe,” a:lòe. Wekvt zidòng mǿr zøndv̀ng A:ngí Simon angcè Iskariot pè Yuda svng zíòe. 27 Zidòng wemǿr ang tvpshi nø v́m bǿà chàng, ang svng Satan dvchøpmá:mì. Wervtnø̀ Yesuí ang svng, “Nàí wàlv́m èdá:nò lòng bò èwàò,” a:lòe.t 28 A:ngí pàwá ang kaq yadø a:lò we svng weyv́ngø rung rì tiq gǿí gø mvsháò. 29 Yuda nø gv̀msùng yǿng vnù:ngò pè í rvtnø, Yesuí ang svng, “Bóy dvpvt nøngmaq lv́ngdv̀ng pv̀n èwvná:mò,” a:lò pà íe; mø̀íni dvshà rì kaq tiq pv̀npv̀n zí ràe, a:lò pà íe, wa nø tiqmaqí lá:nòe. u 30 Wervt ang nø zidòng wemǿr v́m dá:ngí chàng búngá:mì. Wedvgvp nø yaqdø̀ng íá:mì.

Yuda búngá:mì kvt Yesuí, “Vsvng Angcè pè ngø̀r dvgùng nø akvt kèní dvtan daqòe. Gvray ngø̀r dvgùng gø Ang taqkèní shvring daqòe. 32 Gvray ngø̀r dvgùng nø Vsvng Angcè pè taqkèní shvring daqò we í kvt kèní nø, Gvrayí Vsvng Angcè pè svng gø ngø̀r dvgùng shvring daqò nø, akvtni shvringlv́m dá:nòe. v 33 Cv̀mré rìé, Ngà nø namaq nvng tiqlv̄ngcè wa v̄le. Namaqí Ngà svng èlá lóngshàe. Yuda vsvng rì kaq Ngàí àv̄lshaq dø tiqdvchá, namaq svng gø akvt wedøni a:lìe. Ngà døngvm yv́ng svng namaqí di mèlúnnøng.

 

Simon Piterí Ang svng, “Vkàngpèá, Nà nø kayv́ng svng dìlv́m èwa ma?” a:lòe. Yesuí vtá:nò nø, “Ngà døngvm yv́ng svng akvt nàí cv́n mèlú:nò. Iwe mèpvng nø nàí cv́n rà longe,” a:lòe. yz 37 Piterí Ang svng, “Vkàngpèá, kadø í nø akvt Nà svng ngàí cv́n mvlúnò ma? Nà dvpvt gø̀nshaq dvbǿmshilv́m høq gø ngà kvmshønge,” a:lòe. 38 Yesuí vtá:nò nø, “Ngà dvpvt nà gø̀nshaq dvbǿm kvmshønge nàyà lá? Ngàí kàdøng nà svng v̄lvtnøng, dv̀nggú shini mvgi dvgvp, nàí Ngà svng vshø̀m kvt èmang lóngàe,” a:lòe.

 

 

Add new comment

5 + 2 =