Annaí Yesu yà:ngò we

Annaí Yesu yà:ngò we

36 Vrá, Yasher dvcì Panuel angcè mè í we kàdvtutshú, Anna tǿò we shaqré tiq mè v̄le. Ang nø shvzø̄ngshi bǿì mèpvng shvngøt nǿng v̄l dá:ngí ang chø̀mpè shì nø, 37 vshvtcé vbì nǿng høqa:tnà we memà tiq mè íe. Ang nø noqngø̀m tø̀ngnø kèní màléshìshaq, v́mpà gø màv́mv́m vnatshi nø júrø:tnò weí vyáng yaqdø̀ng Gvray kaq dvzø:mò we tiq mè íe. p 38 Wervtø̀ taqni ang gø weyv́ng gòng lú:ngì nø, Gvray kaq oqà wā taqsórí, Yerusalem rì chutchv́ng daqò we svng nøt vlǿmshi nø cā dáò rì í dv́ngte kaq cv̀mré gǿ dāng shǿn mā:nòe.q 39 Yosep nvng Mari nø Vkàngpè Dvrá dø tiq dvchá, pv̀n vrv̀m cv́n dvgø̄m bǿà dá:ngí, Galili rvgaq Nazaret mvrìng svng vtv́ngá:mì. 40 Cv̀mré pè nø té mv̄nshì lú:ngì nø, zitnøt rálnøt zø̀ng taqsórí, nònggùn kùngà gø kv́ng mv̄nshì lú:ngì. Vrá, Gvray Ang jejú gø Ang mvdv̀mø vhapme.

Add new comment

9 + 1 =