Coqcv́n rì svng Yesu dvtánshì we

Luka 24:35-48

Wekvt angní lvngàí gø, tvrà rāmø kadødø í dárì rì nvng zidòng vmøtnāò la:ngí Yesu svng kadø mvshv́l bǿà rì angmaq svng dvtáòe. Angmaqí yarì tvrà wedø shø̀:nò la:ngí, angmaq dvhø̀ taq Yesu zv̄ng rip ráì nø, angmaq svng, “Mòngzø̀l long leq lúnnøng,” v̄la:tnà. m 37 Iwe angmaqí nø, vshì íe lá:nò nø, shér vkaq svre lú:ngì. n 38 Wekvt Yesuí angmaq svng, “Namaq pàwálv́m nøt nàjángshìnø̀ng ma? Pàwálv́m namaq nàtiqnønge ma? 39 Ngà wūr nvng Ngà hí svng èyv̀ngshà lè, Ngà ǿngàe. Ngà svng èshupshà. Kadø íe wani Ngà nø shing nvng shārø v̄l we svng èyv̀ngshà, vshì nø wedø màvl,” a:lòe. 40 Wedø a:lò dá:ngí, Ang hí wur angmaq svng dvtanshie. 41 Angmaq nø dvbù weí shini dvdáshi la:ngí, A:ngí angmaq svng rá, “Namaq yv́ng v́mlv́m tiq pàpà v̄le ma?” a:lòe. 42 Wekvt angmaqí Ngā vwv́rshaq tiq kwit nvng kwátì* tiq kwit Ang svng zíòe. o 43 Ang nø welòng tvpshi nø angmaq mv́rdv̀ngø á:mòe. Vchvk we dvzv́r kà 44 Yesuí angmaq svng a:lò we nø, “Vzv̀ng Ngà nø namaq nvng a:lì dvgvp namaq svng shø̀n yv̀ngà we, Moshi Dvrá lòng taq gø, Kàdvtutshú Kàru taq gø, Shvgùn Zàywà Kàru rì taq gø, Ngà dāng vrū yà:ngà dv́ngte nø vhø̄m ràe, wv̄ng we Ngà kàrì nø yalòng íe,” a:lòe. p 45 Wekvt, Shànshér Kàru kàrì svng angmaqí cíng ràllv́m dvpvt, angmaq shánøt dvdv̄mnøt svng A:ngí tánāòe. 46 Vrá A:ngí angmaq svng, “Kàru taq nø q yadø vrū yà:ngà. Kristu nø dvshà mvhøt tø̄nshì nø, vshø̀m ni wani taq nø shì yv́ng kèní vrá zun ràe. 47 Vrá nøt língshì rā rì mvrà chutnā lún we mvshǿl nø, Yerusalem wamà kèní pv̀ng nø, Ang bø̀ng taqkèní vsvng dvcì í dv́ngte svng, dvshv̄ng rà longe, wa nø vrūshaq íe. 48 Yadv́ng pv̀n dvpvt shvkse nø namaq èínønge.

Add new comment

3 + 9 =