Dvgv̀m vsóngshú cìlcè rìí dvtáò kà

Dvgv̀m vsóngshú cìlcè rìí dvtáò kà

Wekvt angní mvzè nø svré gø svre nø dvbú gø vtv̄ngkèní dvbù sórí, coqcv́nrì svng wekà dvtálvm dvpvt dvgv̀m rvgaq kèní cancan vtv́ng nø kvlv̀ngá:mì.

9 Ku, Yesuí angní mvzè svng vhǿma:tnà nø angní svng, “Pamvra,” a:lòe. Wekvt angníí Ang hí svng kvpzø̀:mò nø køt ngǿmshi noqòe.

 

10 Yesuí angní svng, “Mèsèreshini; Ngà vnvm vchv̄ng rì svng, Galili rvgaq svng nàtv́ngv́mnøng, weyv́ng angmaqí Ngà svng èyv̀ng longe, èvl bǿshò,” a:lòe. e

Dvgv̀m vsóngshú cìlcè rìí dvtáò kà

11 Angní mvzè wedø dìá:mì dvgvp, dvgv̀m vsóngshú cìlcèrì tiqmaq gø wamà svng vtv́ng ráì nø, weyv́ng kadødø íá:mì we tvrà rì shvngbe, shvrúngshú vjìrì svng dvtáòe.

12 Wekvt shaqré shaqtvngri dvkǿmshìa:tnì nø vrùng dá:ngí, cìlcèrì svng gv̀msùng mvme zíò nø, dvká:mò we nø,

 

13 “Namaq yadø èshø̀nnøng: ‘Nøngmaq yø:pmì dvgvp Yesu coqcv́nrì di nø vnàng kǿ bǿà,’ wa mv̀ng èshø̀nnøng,” a:lòe. f

14 “Kà yalòng gàmzø̀ pèí lā tá bǿò nìgø, namaq svng mvtuqlv́m dvpvt,* nøngmaqí ang svng nímdv̀ng íe,” a:lòe.

15 Wekvt cìlcèrì nø, gv̀msùng lòng tvpshi nø, angmaq svng shvngøt bǿà dø tiqdvchá wáshìe. Wedø í yv́ng kèní Yuda vsvngrì dvhø̀ taq yakà nø, dèni høq wedøni shǿndv̀ng wàòe.

Add new comment

2 + 16 =