Farisirì svng gùngkéò we

Luka 7:31-35

Vrá Vkàngpèí, “Wedø íni, yamvril cèrì svng Ngàí kapà nvng shvbónglv́m í ma? Angmaq nø kadø vshv́me ma?

32 Angmaq nø, gvttø̀mø̄ rūng taqsórí, angmaq nø angmaq màrīnke nø, ‘Nøngmaqí namaq dvpvt bishūn møtnāì we namaq lemèlv̀mnøng; namaq dvpvt rv̀ngshvng wàì nìgø, namaq lemèngǿnø̀ng nìnø;’ wa, vlv̄n we cv̀mrérì dø vshv́me.

33 Kadø íe wani Tiløp Yohan nø, zidòng gø màvm, bìmtì gø màaqshaq dì ráì nìnø, namaqí, ‘Ang nø cáng zv́ngshìe,’ èwànø̀nge. 

34 Vsvng Angcè Pè nø vm nø aq nø dì daqì nìnø namaqí Ang svng, ‘V́mpà nvng bìmtì mvlá pè; kùyà gúnrì nvng mvrà v̄l rì rv̀mnvng pè,’ èv̄lnø̀nge.

35 Iwe, Gvray zitnøt nø vdū vbóng lòng í we, zitnøt angcèrìí wa dvtān lú:ngòe,” a:lòe.

Add new comment

4 + 13 =