Gadaren yv́ng Yesuí cáng lù:ngò we

Gadaren yv́ng Yesuí cáng lù:ngò we

Gvray Dvbu Mongka

Gadaren yv́ng Yesuí cáng lù:ngò we
28 Yesu nø kupa Gadaren rì rvgaq svng tuq ráì nìnø, tvrà wehwáng taq tiq gǿ gø̄ léshì màshvla høq, mvhø̀ mvhut wa we cá:ngí dvrūkéò we vsvng vní gǿ nø lóngdùng dvgv̀m móng kèní léshì ráì nø Yesu nvng vhø̄má:mì. t 29 Wekvt chàng wegǿní vkiq lú:ngì nø, “Gvray Angcè pè Nà, nøngmaq Nà nvng pà singlv́m v̄le ma? Rvtø̀* shini mvhøqò ke nøngmaq svng dvkilv́m èdì daqì ma?” wae. u 30 Angmaq yv́ng kèní kadv́ngte màrúm yv́ngø waq tiqré rvnúlv̄m nø v̄l we; 31 cáng rìí Yesu svng, “Nøngmaq svng lùnglv́m ni í kèní nø, waqré taq dvchøp dèzv́rshà,” wa røtshìe. 32 Yesuí angmaq svng, “Elonøng,” vl bǿà kvt angmaq lúshiá:mì nø, waqrì taq dvchøpmá:mì. Ku, waqré nø dv̀ngdár dangdang tìnúng svng dvgupshi nø, tì taq vløp nø shìá:mì. 33 Wekvt waq roqò rì nø mvrìng svng vjèrá:mì nø, bø̀ná:mì rì shvngbe nvng cá:ngí dvrūkéò gǿní dāng kadødø̄ íá:mì tvrà dvsha:ngòe. 34 Wekvt mvrìng køp nø Yesu svng yv́ng nvng di ráì. Ang svng angmaqí yv̀ng bǿà kvt, angmaq rvgaq kèní Ang lvlúshiv̄m dø kórshìe.
Download:Audio icon july1.mp3

Add new comment

1 + 2 =