Galili rvgaq Yesu tvríshì we

Galili rvgaq Yesu tvríshì we

Gvray Dvbu Shvnka

Mati 4:23-25

Galili rvgaq Yesu tvríshì we 

Yesu nø Galili rvgaq shvngbe taq tvríshì nø, angmaq júrøt chø̀mrì taq shvngø:tnò nø, muqlàng móngdàn Dvbùshv̀ngkà dvsha:ngò sórí, bashà rì dvhø̀ø̄ dvjv́ng, zøtna angpv̀npà:ní ziqkéò vsvng shvngbe kaq dvbānaòe. Wekvt Ang shv̀ngkà nø Siria móngkøp taq shv̀ngá:mì nø, zā vsvng shvngbe, zøtna angpv̀npà:ní ziqkéò rì, cá:ngí dvrūkéò rì, timkéò rì nvng hí wūr vzø̀m shì rì shvngbe nø, vsa:ngí Yesu yv́ng svng shøla:tnà nø, A:ngí angmaq svng dvbānaòe.  Wekvt nø Galili nvng Dekapoli rvgaq, Yerusalem nvng Yuda rvgaq nvng Yordan tì kupā rvgaq kèní vsvng loksu:kngí Ang svng cà:nòe.

Download:Audio icon january_6.mp3

Add new comment

2 + 6 =