Gvray Dvbu Mongka

Gvray Dvbu Mongka
Yohan 19:25-27
Yesu Ang wurgang shvnvngø angmè gø, angmè ang nvm mè Klopa ang chø̀mmè Mari gø, Makdala Mari gø ripme. 26 Yesuí angmè nvng Ang shóngshì we coqcv́n pè nø shvnvng yv́ng rip we yv̀ng bǿà kvt, A:ngí angmè svng, “Svmaré mèá, èyà:ngò, nvcèpè,” a:lòe. h 27 Wedá:ngí A:ngí coqcv́n wepè svng, “Eyà:ngò, nvmè,” a:lòe. Wervtø̀ kèní Mari svng nø coqcv́n wepèí, ang chø̀m svng shøl bǿà.
 
 
 

Add new comment

12 + 8 =