Gvray Dvbu Mongka

Namaq nàyáshìnøng; kadø íe wani vsa:ngí namaq svng shaqré lìpong taq tèlē bǿnø̀nge. Júrøt chø̀mrì taq gø namaq svng nàdipmvtnønge. kl 18 Wemvdv̀mø, øpshú gàmzø̀rì nvng koqkv́mrì mv́rdv̀ngø Ngà rvtnø namaq svng èshøl bǿnøng nø, namaq nø werì nvng wv́ngzàrì svng Ngà dvpvt shvkse èwáshì lóngnø̀nge. m 19 Namaq svng øpshú dù rìí èjipnøng nø èrøtnvtnø̀ng dvgvp, kapà kadø shø̀nlv́m wa góng mègīnø̀ngni. Welv̄ng taqni namaq shø̀nlv́m kà nø namaq svng èzí daqnø̀nge. n 20 Kadø íe wani, namaqí èshø̀nnøng we mø̀í; namaq Nvpè Ang Pvlàcèí namaq taqkèní shø̀n lú:ngòe. o 21 Wedvgvp nø, angnv̄m pèí angnv̄m pè svng, angpèí gø angcè svng dvshílv́m tvlē bǿòe. Angcè rìí gø angpè angmè maq svng vtùò nø shvt dvzv́r lú:ngòe. p 22 Ngà bø̀ng rvtnø vsvng shvngbeí namaq svng shèngōvtnønge. Wedø ínìgø vlē lv̀ngdø̀m ni høq tø̄nshì gǿí mv̀ng nø gø̀nshaq shvlut we lún lú:ngòe

Add new comment

16 + 1 =