Gvray Mongka

Namaq Nvpèí mvré èzanøng dø tiq dvchá, namaq gø mvré nàzākénøng.

 Vsvng kaq mèshèrànøngni; wekvt namaq svng gø Vsàngí shvrà we mènàhǿm lóngnøng. Vsvng kaq kà mèrvtnøngni; wekvt namaq svng gø kà mèrvtnvtnøng. Mvrà èchutnanø̀ng; wekvt namaq mvrà gø èchutnavtnønge. st

 Ezínøng; wekvt namaq svng gø èzívtnønge. Zìdvng shvlá taq vtø̄ngshaq, yø̄lyø̄l a:lò dá:ngí līmlīmwa tíngdv̀ng namaq svng èshórāvtnø̀nge. Kadø íe wani namaqí vsvng kaq ètínganøng we zìdvng dø, Vsàngí gø we zìdvng taq ni namaq svng ètíngavtnønge,” a:lòe.u

Add new comment

8 + 5 =