Hí wūr shì vsvng dvbā:nò we

Mati 9:1-8

1 Wekvt Yesu nø kùngshí tiq gø̀m taq zv́ngshì dá:ngí kupa svng léshì nø, Ang vdè mvrìng svng tuq ráì. ab 2 Ku, hí wūr vzø̀m shì vsvng tiq gǿ chà taq vyà:lò nø, Yesu yv́ng svng angmaqí baqa:tnà. Angmaq kv́mnøt svng Yesuí yv̀ng bǿà kvt hí wūr shì pè svng, “Ngàcèá, shaqshaq wa èv̄l, nà mvrà chutnāng bǿngà,” a:lòe. 3 Weyv́ng dvrá svrarì tiqmaq nø angmaq nøt taq, “Yapè nø shǿn màdu we kà shø̀ne,” wa dvda:mòe. c 4 Angmaqí wedø dvda:mò we svng Yesuí sháò rvt, “Namaq nøt taq pàwá mvgv̄m we dèdv̄mnønge? d 5 ‘Nà mvrà chutnāng bǿngà,’ èa:lò kà nvng ‘Ekūngshi nø èdivm,’ èa:lò kà; yakàní kākà té shǿn yùl ma? 6 Iwe vsvng Angcè pè Ngà nø rvgaq tø̀mø mvrà chutnālv́m vmíng vkv́ng vl we namaq svng shá dvzv́rlv́m íe a:lò nø, A:ngí hí wūr shì pè svng, ‘Ekungshì; nà pvlū èbaqshi nø nà chø̀m svng èlō,’” a:lòe. 7 Wekvt wepè cøt kungshì nø ang chø̀m svng loá:mì. 8 Vsvng loksokrìí welòng yv̀ng bǿà kvt dvdv̄m vtiqá:mì nø, vsvng kaq yadv́ngte ring we vmíng vkv́ng zi pè Gvray kaq shvrī:ngòe.

Add new comment

2 + 8 =