Hananií mvdìng kà dvtu:tnò we

Yeremia 28:1-17

Zedekia nø Yuda koqkv́m wá pv́ngshi we vbì nǿng wanǿng, wenǿng pungwà shvlá taqni, Gibeon yv́ng kèní Azur angcè kàdvtutshú Hanani nø Yehowa chø̀m taq shvrúngshúrì nvng bashà rì shvngbe mv́rdv̀ng ngà svng kàshø̀n nø yadø wae, a 2 “Cìldø̀ngrì Angkàngpè Yehowa Israel rìò Gvray yadø wae, ‘Babelon koqkv́m ang paqdv̀ng svng Ngàí giqālv́m íe. b 3 Babelon koqkv́m Nebukadnezarí Babelon móng svng ya zàng kèní vgùngv́m yà:ngà we, Yehowa chø̀m taqò dvzø̄m dvzīrì shvngbe nø vní nǿng vdòng taq ya zàng svng vrá Ngàí vtv̀nglv́m íe. 4 Yehoyakim angcè pè Yuda koqkv́m Yehoyakin nvng Babelon móng svng vgùngv́m yà:ngà we dvgá Yuda vsvngrì shvngbe svng gø yayv́ng svng Ngàí vrá vtv̀ngvtnòe. Pàwálv́m wani Babelon koqkv́mpè ang paqdv̀ng svng Ngàí giqālv́m íe,’ wa Yehowa shø̀ne,” wae.c 5 Wekvt kàdvtutshú Yeremiaí nø shvrúngshúri nvng Yehowa chø̀m taq rip we bashà rì shvngbe mv́rdv̀ngø, kàdvtutshú Hanani svng vtá:nò nø yadø a:lòe. 6 “Shvlāe; wedø laq í ra nà! Yehowaí we dø laq wà daqò nà! Yehowa chø̀m dvzø̄m dvzirì nvng vgùngv́m yà:ngà vsvngrì shvngbe Babelon móng kèní yayv́ng svng dvtv̀nglv́m nàí dètut bǿà kàrì svng Yehowaí leq shèdø̄ngā daq. d 7 Iwe, nà nvng bashà rì shvngbe mv́rdv̀ng ngàí shø̀nlv́m wv̀ngò we yakà svng ètá dáò. 8 Nà nvng ngà vzv̀ng kaq gø vl yà:ngì we kàdvtutshúrií nø, darì kèní mvme móng nvng móngdàn vtv̄ngrì svng vtùò nø, cìl vshvtlv́m, dvshà mvhøtlv́m nvng shíwù zø̀nlì bunglv́m dāng kàdvtut yà:ngà. e 9 Iwe, mòngzø̀llv́m dāng kà dvtu:tnò pè nø, a:ngí dvtu:tnò kà døni vhø̄m rā kvt wa, ang nø Yehowaí jø̀ngjǿng dvzá:rò we kàdvtutshú í we sháshì longe,” alòe. f 10 Wekvt kàdvtutshú Hananií kàdvtutshú Yeremia lóngjvng taqkèní paqdv̀ng kāò nø giqòe. 11 Wekvt Hanani nø bashà rì shvngbe mv́rdv̀ngø kàshø̀n nø, “Yehowa yadø wae, ‘Vsvng dvcìrì shvngbe lóngjvng taqkèní Babelon koqkv́m Nebukadnezar ang paqdv̀ng svng vní nǿng ìdung taq giqālv́m íe,’ wae,” wae. Yakà rvt kàdvtutshú Yeremia tv̀m búngá:mì.g 12 Wekvt kàdvtutshú Hananií kàdvtutshú Yeremia lóngjvng taqkèní paqdv̀ng giq bǿà mèpvng, Yehowa Ang kà nø Yeremia svng tuq daqì nø yadø wae, 13 “Hanani yv́ng èdi nø ang svng yadø èa:lò, ‘Yehowa yadø wae, Nàí nø shǿng paqdv̀ngrì ègiqā bǿà. Iwe, werì tvlē nø nàí shv̀m paqdv̀ng èwáā bǿà, wae. 14 Pàwálv́m wani Cìldø̀ngrì Angkàngpè Yehowa Israel rìò Gvray yadø wae, Vsvng dvcì yarìí nø Babelon koqkv́m Nebukadnezar svng dvzø̄mlv́m dvpvt, angmaq longjv̄ng taq Ngàí shv̀m paqdv̀ng shvrø̄ng bǿngà. Zømwàng vsharì gø Ngàí ang svng zǿng bǿngà, wae,’ èa:lò,” a:lòe. h 15 Wervt kàdvtutshú Yeremiaí kàdvtutshú Hanani svng yadø a:lòe, “Hananiá, ètá dáò! Yehowaí mèdèzv́r ke, bashà yamvdò svng nàí vyákà taq vlǿm shì dèzv́r bǿà. i 16 Wervt Yehowa yadø wae, ‘Eyà:ngò, Ngàí nà svng rvgaq mvdv̀m kèní dvbv̄llv́m dv́ne, wvnge. Yehowa svng po vtùlv́m nàí nàrā bǿà rvt nà nø dènǿng èshì longe,’ wae,” a:lòe. j 17 Wervt kàdvtutshú Hanani nø we nǿng shvngøt shvlá taqni shìá:mì.

Add new comment

1 + 10 =