Heleni rìí Yesu svng láò we

Yohan 12:44-50

Wervt Yesu vkiq nø yadø wae, “Ngà kaq kv́m gǿ nø, Ngà kaq wa kv́m we mø̀í, Ngà svng dèzv́r dakngà pè svng kv́m we íe. e 45 Ngà svng èyv̀ng gǿí gø Ngà svng dèzv́r dakngà pè svng yà:ngò we íe. f 46 Ngà kaq kv́m we kagǿ ínìgø dø vdòngø v́ldv̀ng mvwàlv́m dvpvt, Ngà nø rvgaq tø̀m svng gálòng wv́ngshø̀ng nø dø̀ng dakngà. g 47 Ngà kàrì táò dá:ngí cv́n mvdø̀ng we kagǿ svng gø Ngàí kà mvngéngò. Kadø íe wani Ngà nø rvgaq svng kàngélv́m dø̀ng dakngà we mø̀í. Rvgaq svng chv́nglv́m dvpvt mv̀ng dø̀ng dakngà. h 48 Ngà svng èngál nø Ngà kàrì svng vto mvwáshì rì svng kàngéshú tiq gǿ v̄le. Ngàí shø̀nò kà welù:ngíni, tìsi lv̀ngdø̀m ni taq ang svng kàngé daqòe. i 49 Kadø íe wani Ngà nø Ngà nø:tní shø̀n we mø̀í; Ngà svng dèzv́r dakngà pè Vpèí Ngàí kapà shvngøtlv́m nvng kapà shø̀nlv́m gø, Ngà svng dvkv́mshaq ǿngàe. 50 Ang dvkv́mkà nø dvciq lvpat gø̀nshaq í we Ngàí shángòe. Wervtnø̀ Vpèí Ngà svng dèkv́m dø tiqdvchá wa shø̀nò we íe.” j

Add new comment

5 + 3 =