Kàshvbóng ang lvjøm

Kàshvbóng ang lvjøm

Kàshvbóng ang lvjøm
18 “Vmyø̀ wø̄n vsvng kàshvbóng yalòng ang lvjøm svng ètá dánøng. 19 Muqlàng móngdàn mòngkà táò dá:ngí, mvcíng mvrà:lò we tiq gǿgǿ v̄l nìnø, mvgv̄m pè wepè dī rā weí, ang nøt taq vwø̄nshaq lòng svng tø̄lv́m bǿòe. Tvrà shvmōr yv́ng wø̄n bǿà we vmyø̀ lú:nò gǿ nø yagǿ íe. 20 Lóngheq rvgaq taq wø̄n bǿà we vmyø̀ lòng nø, mòngkà táò dá:ngí, dvbùnø:tní chàng vtoò vsvng wegǿ íe. 21 Iwe, ang nøt vdòng taq angrø̄ mvcaqshì rvtnø, tiq dvgvp wā zá:nòe. Gvray mòngkà rvtnø dvshà mvhøtlv́m, mø̀íni dvkī vrè we būng lōng kvt ang nø wela:ngí ni vtv̄lv̄me. 22 Bv̀nghǿ póng taq wø̄n bǿà we vmyø̀ lòng nø mòngkà táò dá:ngí, rvgaq yabànò gónggilv́m nvng mvgàmlv́m lù:ngí yùm rā weí lúmke bǿò nø, angshí mvshí long we vsvng wegǿ íe. f 23 Vbā shvlá taq wø̄n bǿà we vmyø̀ lú:nò gǿ mv̀ng nø, mòngkà táò dá:ngí cíng rà:lò vsvng wegǿ íe. Ang nø jø̀ngjǿng angshí shí long kvt, tiqmaq nø tiqyá dvtv̀ng, tiqmaq nø vchuqcé dvtv̀ng, tiqmaq nø vshø̀mcé dvtv̀ng shóng longe,” a:lòe

Add new comment

6 + 13 =