Kv́m vsvngrì nø Yesu angrì angrvp í we

Mati 12:46-50

46 Vsvng loksokrì svng Ang shini kà shǿn mv̄nshì ke, angmè nvng angnv̄m rì nø, Ang svng kà tv́ngshì mvyǿ nø vngámlap yv́ng ripme. ef 47 Wekvt Ang svng tiq gǿí, “Ku, nvmè nvng nvnvm pèla nø Nà svng kà tv́ngshì mvyǿ nø vngámlap yv́ng ripme,” a:lòe. 48 A:ngí vtà:ngò nø, “Ngà vmè nø kagǿ íe? Ngà vnvm rì gø kagǿmaq íe?” a:lò dá:ngí, g 49 Ang coqcv́nrì kaq Ang wu:rí tvnūò sórí, “Eyv̀ngnøng, Ngà vmè nvng Ngà vnvmrì! 50 Muqlàng taqlapmø v̄l pè Ngà Vpè Ang nøt cv́n dø̄ng rì nø Ngà vnvm pè, Ngà vnvmmè nvng vmè èǿngange,” a:lòe.

 

 

Add new comment

7 + 10 =