Lewi goò we

Lewi goò we

We mèpvng Yesu búngá:mì nø, Lewi, tǿò we kùyà gúnshú tiq pè, kùyà gún chø̀m yv́ng rūng dā we svng A:ngí yv̀ng bǿà nìnø ang kaq, “Ngà svng ècv̀n ra,” a:lòe. j

 Wekvt Lewi nø vl dv́ngte cā la:ngò dá:ngí, Yesu mèpvng cv̀n bǿà.

 We mèpvng Lewií Yesu dvpvt angchø̀m taq v́m bóymè tiq lòng dóò nø, kùyà gúnrì mvme tiq mvdò nvng dvgá mvme gø angmaq nvng tiqdø v́mpà v̄m nø námrunge. k

 Wekvt Farisirì nvng dvrá svrarì nø Ang coqcv́nrì svng vbø̄nshì nø, “Namaq nø pàwálv́m kùyà gúnrì ó mvrà v̄l vsvngrì nvng tiqdø èv́m èaqnønge ma?” a:lòe.

 Yesuí vtà:ngò nø angmaq svng, “Pà mvrà í vsvng nø cì svra zǿm mvdv̀ng, zā vsvngrì lè zǿmdv̀nge.

 Ngà nø døngman vsvng kaq gō nvng dø̄ng dakngà we mø̀í, mvrà v̄l rì lawv́ngshi rā dø go nvng dø̀ng dakngà we mv̀ng íe,” a:lòe.

Add new comment

15 + 0 =