Makdala mè Mari svng dvtánshì we

Yohan 20:1-2,11-18

Wenár nv̀mlat ni taq, shini mvgá dvgvp, Makdala Mari nø lóngdùng dvgv̀m yv́ng svng sháng mvgágá dìá:mì kvt, dvgv̀m shø̄ lóng gø̀m vlúshaq í da we svng yv̀ng bǿà. a 2 Wervt ang kvlv̀ngá:mì nø, Simon Piter nvng Yesu shóngshì we coqcv́n pè yv́ng svng tuq ráì nø, “Dvgv̀m kèní angmaqí Vkàngpè svng lùa:pmà, kayv́ng gv̀la:pmà we nøngmaqí mvsháì,” wa angni lvngà svng dvtáòe.

Mari nø lóngdùng dvgv̀m vdàm lapmø rip nø ngø̄e. Ang wedø ngø sórí ngúshì nø dvgv̀m vdòng svng dvjaqò nìnø, 12 Yesu vnàng vyàla:pmà yv́ngø, belaq mùng gwashi we muqlàng dvzv́r vní gǿ nø, vgo lap tiq gǿ, hí lap tiq gǿ rung we svng yà:ngòe. 13 Wegǿ níí ang svng, “Svmaré mèá, pàwá èngøe?” a:lòe. A:ngí angni svng, “Ngà Vkàngpè angmaqí baqò nø kayv́ng gv̀la:pmà we mvshángò rvt ngønge,” a:lòe. 14 Wedø shø̀n dá:ngí ang lv́mposhì nìnø, Yesu weyv́ng rip we svng yv̀ng bǿà. Inìgø Yesu í we svng màmvshá:lò. 15 Yesuí, “Svmaré mèá, pàwá èngøe? Nàí kagǿ svng èláòe?” a:lòe. Marií wepè nø kùlwàng vsòngpè íe lá:nò nø Ang svng, “Vshaq pèá, nàí Ang svng èbaqa:pmà nìnø, kayv́ng nàyàla:pmà we dètángà, ngàí baqlv́m íe,” a:lòe. 16 Yesuí ang svng, “Mariá,” a:lòe. Ang lv́mposhi taqsórí Hebru kàí Ang svng, “Raboni,” a:lòe. Yakà nø, Svra pè, wa kà íe. 17 Yesuí ang svng, “Ngà svng mèzø̀mànøng; kadø íe wani Ngà nø Vpè yv́ng svng shini màrvlv́ngshaq ǿngàe. Iwe Ngà vnvmrì svng èdivm nø angmaq svng, ‘Ngà nø, Ngà Vpè nvng namaq Angpè, Ngà Gvray nvng namaq Gvray yv́ng svng rvlv̀ngvme wae,’ èvlá:mò,” a:lòe. e 18 Makdala Mari di ráì nø coqcv́nrì svng, Vkàngpè svng ngàí yv̀ng bǿngà, a:lòe. Vrá, A:ngí ang svng vl dá:ràrì shvngbe dvtáòe.

Add new comment

3 + 2 =