Marií Gvray kaq shvrī:ngò we

Marií Gvray kaq shvrī:ngò we

46 Wekvt Mari nø yadø wae: “Ngà dòngnø:tní Vkàngpè svng shvrīngòe. u 47 Ngà pvlàcè gø ngà Chv́ngkàngpè Gvray taq dvbònge. 48 Kadø íe wani màpǿng we Ang vshuqmè svng A:ngí yv́ng ètv̀mvm bǿngà. Eyv̀ngnøng, akvt kèní kukaq mvrīl nø mvrīl vrà:mí ngà svng, ìshøt ìgv̀n lún mè, èv̄l longe. v 49 Kadø íe wani nònggùn jòrpè A:ngí nø, ngà dvpvt rīng we bv̀nlì èwv́ngāng bǿngà; Ang bø̀ng gø shànshére. w 50 Ang svng vpǿ svre vsvngrì kaq nø, mvrīl larīl A:ngí dvsházāòe. x 51 Ang wur nònggùn kv́ng we bv̀nlì A:ngí wà bǿà. Shvrīngshì rì svng nø, A:ngí dvkāng bǿà. y 52 Dùgàmzø̀rì svng nø øpkv́ng rúngtv̀ng kèní dvjáò nø, cipshì rì svng mv̀ng A:ngí shvri:ngòe. z 53 Svrí shìrì svng nø gv̄m we v́mpàí dvkāò nø, mvgàmrì svng nø A:ngí vhúng shvlō bǿà. a 54 Nøngmaq vkop Vkàngmaq svng dv́n yà:ngà dø tiq dvchá, A:ngí nø Ang vshuq Israel svng dvbvng daqà. b 55 Abraham nvng ang dvcì cèrì svng dvciq lvpat Ang dvsházā nøt dvtan daqà,” wae. c 56 Mari nø, Elizabet nvng vshø̀m shvlá dv́ngte vl dá:ngí ang chø̀m svng loá:mì.

Add new comment

1 + 5 =