Marta nvng Mari

Luka 10:38-42

38 Yesu nvng coqcv́nrì nø mvrìng tiq mvrìng svng tuq ráì. Weyv́ng Marta tǿò we svmaré tiq mèí Yesu svng ang chø̀m taq vtoòe. u 39 Angnv̄m Mari, wa tǿò we tiq mè gø v̄le. Wemè nø Vkàngpè hí yv́ngø rūng nø Ang mòngkà tashìe. 40 Iwe Marta nø dvzøm bv̀nlì luq nø, nøt shok lú:ngì rvt Yesu yv́ng di nø yadø wae. “Vkàngpèá, vnvm mèí nø ngà wāwā dvzømshi dèzv́r we svng mènøtna ma? Ngà svng dvbv̄nglv́m èv̄lāngà,” a:lòe. 41 Vkàngpèí vtà:ngò nø, “Marta é, Marta é, nà nø bv̀nlì mvme luq rvt góng dègīshi nø shv̀mná mègø̀re. 42 Iwe zǿmdv̀ng lòng nø tiq pv̀n wa v̄le. Mari nø welòng rvcv̄ngshì bǿì. Welòng nø ang yv́ng kèní lúālv́m mø̀í,” a:lòe.

Add new comment

8 + 5 =