Meji rìí Yesu noqa:tnà we

Mati 2:1-12

Meji rìí Yesu noqa:tnà we

1 Koqkv́m pè Herod angni taq, Yuda gùrwang Betlehem mvrìng yv́ng Yesu gv̀l bǿà mèpvng, kū, nv̀msvr làm kèní Meji vsvng* tiq mvdò Yerusalem wamà svng tuq ráì nø yadø wae. a 2 “Yuda dvcì Koqkv́m angshv́r gv̀l daqà pè kayv́ng v̄le ma? Kadø íe wani Ang kurnip chv̀ng nø nv̀msvr làmø yv̀ng bǿshà rvtnø, Ang svng noqlv́m nøngmaq dì ráshà,” wae.

b 3 Koqkv́m Herodní yakà tá bǿà kvt, ang gø, Yerusalem wamàrì shvngbe gø gónggi lú:ngì. 4 Bashà rìò shvrúngshú vjìrì nvng dvrá svrarì* shvngbe dvkø̀:mò dá:ngí, Kristu wepè nø kayv́ng gv̀llv́m dv́n yà:ngà má, wa a:ngí angmaq svng rø:tnòe. 5 Angmaqí ang svng vtá:nò nø, “Yuda gùrwang Betlehem mvrìng yv́ng íe.

Kadø íe wani kàdvtutshú pèí yadø vrū yà:ngà.c 6 ‘Yuda rvgaqò Betlehem mvrìngé, nà nø Yuda rvgaq vgo zǿmshúrì dvhø̀ø̄ cv́m vtv̄ng we nø kadø ínìgø mèí. Kadø íe wani Ngà dvcì Israel cèrì svng roqālv́m dvpvt, Øpshú dù pè nø nà taqkèní būng longe,’ wae,” wa vtá:nòe. 7 Wekvt Herodní, Meji rì svng mvyø̀:ní goò nø, kùrnip wechv̀ng dvtánshì we rvtø̀ tøpni tøprang røt lún bǿà nø; 8 angmaq svng Betlehem kaq dvzá:rò sórí, “Èdìnøng nø, Cv̀mré wepè svng shvlá dv̀ngwa èláv́mnøng.

Èyv̀ng bǿnøng kvt, ngà gø dø̄ng nø Ang svng noqlv́m dvpvt, ngà svng vrá dètá lóngshà,” a:lòe. 9 Koqkv́m kà tá bǿà dá:ngí angmaq dìá:mì nìnø, ku, nv̀msv̄r làmø̄ angmaqí yv̀nga:pmà we kurnip chv̀ng nø, angmaq vzv̀ngzv̀ng Cv̀mré pè vl tvnu dāng høq di dā nø weyv́ng nārshiá:mì. 10 Kurnip chv̀ng svng angmaqí yv̀ng bǿà kvt, angmaq vtv̄ng kèní dvbù lú:ngì.

11 Wekvt chø̀m svng angmaq gòngá:mì nìnø, cv̀mré pè nø angmè Mari nvng v̄l dā we svng yv̀ng bǿà kvt angmaq kǿng kupshì nø Yesu svng noqòe. Wekvt angmaqò pø̀rì vpù:nò nø vshé, ngórdorcì* nvng muracì gønpaq Ang svng zíòe. d 12 Herod yv́ng svng màtv́nglv́m, yøpnv́ng taq Gvrayí vgám dvtú daqà rvt angmaq nø, dvgá tvràrà angmaq móng svng loá:mì.

14am

Add new comment

1 + 10 =