Memàmè dvsha:ngò we

Memàmè dvsha:ngò we

Gvray Dvbu Shvnka

Luka 21:1-4

Yesuí dvjaqò ke, gv̀msùng zv́ngrà taq mvgàmrìí angmaq gønpaq rì zá:ngò we svng yà:ngòe.  Dvshà we mēmà tiq mèí gø, kàmø vní gø̀m* zá:ngò we svng A:ngí yà:ngòe.  Wekvt A:ngí, “Ngàí kàdøng tiq kà v̄la:tnìni, dvshà we mēmà yamèí nø shvngbe mvdv̀m té zv́ng bǿà.  Kadø íe wani, dvgá rì shvngbeí nø angmaqí lv́ng vchéòrì taqkèní shvrú:ngò we wa íe. Memà yamèí nø, ang dvkúmshìlv́m v́lāò dv́ngte shvngbe shvrúng bǿà,” a:lòe.

 
 
 
 
 

 

Download:Audio icon for_25_nov.mp3

Add new comment

2 + 18 =

Please wait while the page is loading