Muqlàng móngdàn kàshvbóng

Matthew 13:47-53

Vrá, muqlàng móngdàn nø, tìnúng taq gø:pmò nø, Ngā angpv̀npv̀n shvngbe gøp lú:nò we shǿmgún tiq lòng nvng vbónge. v 48 Shǿmgún dv̀n zø̀ngvm kvt, angmaqí vdàm pā svng shv̀la:tnò nø, rung sórí ngà shvlá rì rvcà:ngò nø dvrè taq zá:ngòe. Inìgø màshvla rì svng nø angmaqí gu:ròe. 49 Rvgaq yabàn tìsi lv̀ngdø̀m rvtø̀ taq gø welòng dø tiqdvchá, muqlàng dvzv́rrì búng daq weí, døngman rì dvhø̀ taqkèní vsvng mvgv́m rì svng rvwìng bǿò nø, w 50 svmi ràdv̀ng vdòng svng werì gūr bǿòe. Weyv́ng angmaq ngø̄ nø shà vjitshi sórí tǿnshi we vhǿm lú:ngòe. 51 Yadv́ng pv̀n shvngbe namaqí ècíng bǿshà ma?” wa rø:tnò kvt angmaqí Yesu svng, “Cíng bǿshà,” a:lòe. 52 Wekvt A:ngí angmaq svng, “Wedø í rvtnø muqlàng móngdàn dāng shvngøtshaq í we mòngkà kàru cv̄nshì vsvng* gǿ vrv̀m nø, ang pø̀bø̄m taqkèní dvrè angshv́r gø, anglí gø, vpùn lú:ngò we chø̀m angkàng tiq gǿ nvng vbónge,” a:lòe. Nazaret svng Yesu vtv́ng ráì we 53 Yesuí kàshvbóng yarì shǿn dá:ngí, wervgaq kèní búngá:mì

 

Add new comment

7 + 1 =