Mv̄nggv̄ng dvshè:rò we

Mv̄nggv̄ng dvshè:rò we

40 Mv̄ngga:ngí za we tiq gǿ dì ráì nø Ang mv́rdv̀ngø pvnciq tūshì nø kórshì sórí, “Nà dvban mèyǿ nìnø, ngà svng dvshér èngutnàe,” wae. x 41 Yesuí mvré lú:ngà nø Ang wur zúshi nø shu:pmò sórí, “Ngà mvyǿnge, nà leq shèrv̄m,” a:lòe.

42 Wepè góng taqò mv̄nggang lòng nø wela:ngí ni shèrá:mì.

43 Wekvt Yesuí gvpnaq dvká:mò nø, watwat shvloò sórí a:lò we nø, y

44 “Kagǿ svng gø yalòng bvttut màdvtálv́m nàyáshì. Iwe èdivm nø, angmaq mv́rdv̀ng shvkse ílv́m dvpvt nà góng nø shvrúngshúpè svng dètánshivm. Vrá nà èshèrá:mì rvt, Moshií dvkv́m yà:ngà rì nø, Gvray kaq ènúngaò,” a:lòe. z

45 Wedø í nìgø, wepè búngá:mì nø yadang kayv́ng màyv́ng dvshvng bǿà. Wervt Yesu nø vsa:ngí sháò dø mvrìng svng góng màshvla høq íá:mì rvt vsvng màvl we vdàm rvgaq v̄le. Wedø ínìgø vsvngrì nø wedøni kakaq màkaq kèní Yesu yv́ng sv̀ng dí mvnshì ráì.

Add new comment

3 + 1 =