Mv̄nggv̄ng tiqcé pè dvbā:nò we

Mv̄nggv̄ng tiqcé pè dvbā:nò we

Gvray Dvbu Shvnka

Luka 17:11-19

 Yesu nø Yerusalem svng di mvnv́m Samari rvgaq nvng Galili rvgaq dvrøtrøt léshìe.  Mvrìng tiq mvrìng svng Ang gònglv́m wa ke, mv̄nggvng zā vsvng tiqcé gǿí Ang svng vhǿma:tnà. Angmaq nø vrúm yv́ngø rip nø, shaqmèí vkiq sórí, “Vkàngpè Yesué, nøngmaq svng dvshá èzāshàé,” wae.  Angmaq svng Yesuí yv̀ng bǿà kvt, “Shvrúngshúri svng èdìnøng nø namaq góng dètánshì v́mnø̀ng,” a:lòe. Angmaq wedø dí mvnshì ke mvnggv̄ng nø shèrá:mì. h  Angmaq taqkèní tiq gǿ nø, ang bāná:mì we svng yv́ngshì bǿì kvt bat vtv́ng ráì nø; shaqmèí vkiq nø Gvray dvgùng shvri:ngò sórí, 16 Yesu hí shvnvngø kǿng kupshi nø oqà wae. Yapè nø Samari vsvng í dá:rì.  Yesuí ang svng, “Ebanv́mshà we nø tiqcé pè mèínø̀ng ma? Ini wá dvgø̀ pè nà, kayv́ng íá:mì ma? Wv́ngzà yapè wa mø̀í nì, Gvray dvgùng shvringlv́m vtv́ng ráì vsvng dvgá màvl ma?” wae. Wervtnø̀ Yesuí wepè svng, “Ebúng nø èlov̄m. Nà kv́mnø:tní nà svng dèban bǿì,”* a:lòe.

 

Download:Audio icon nov13.mp3

Add new comment

4 + 1 =

Please wait while the page is loading