Mvjòr rì svng go we

Mvjòr rì svng go we

Gvray Dvbu Mongka

Mvjòr rì svng go we 28 “Vlishì we døngjá èrínøng nø mèjòrnøng rì namaqé, Ngà yv́ng èdi ránøng; Ngàí namaq svng nārshì dvzv́ra:tnìni. w 29 Ngà paqdv̀ng èrínøng nø, Ngà taqkèní ècv̄nshì ránøng; pàwálv́m wani Ngà nø nøt kø̄n nø cipshø̀nge. Wekvt namaq dòngnøt mvsø̀n* dvpvt nārshìrà lá èlún lóngnønge. x 30 Kadø íe wani Ngà paqdv̀ng nø rí nàm nø, Ngà døngjá gø vnànge,” wae.

Download:Audio icon july16.mp3

Add new comment

5 + 14 =