Mvmv́ng cáng lù:ngò we

Mvmv́ng cáng lù:ngò we

Marko1:21-28

Mvmv́ng cáng lù:ngò we

21 Angmaq nø Kapernum mvrìng svng gòngá:mì. Wekvt nárnií Ang nø júrøt chø̀m svng chàng di nø shvngø:tnòe. pq 22 A:ngí shvngø:tnò kà rì svng angmaq gvzà dae. Kadø íe wani A:ngí nø, angmaq dvrá svrarì dø mø̀í, vmíng vkv́ng vl Vsàngí dø angmaq svng shvngø:tnòe. r 23 Angmaq júrøt chø̀m yv́ng mvmv́ng cá:ngí dvrūkéò we tiq pè vl we, ang wela:ngí vkiq lú:ngì nø, 24 “Nazaret pè Yesué, Nà nvng nøngmaq pà singlv́m v̄le? Nà nø nøngmaq svng shvmv́nglv́m èdì daqì ma? Nà kagǿ èí we ngàí shánge; Gvray Ang Shanshér pè lèíni!” a:lòe. s 25 Wekvt Yesuí ang svng hīrwā nga:nò nø, “Dø màwá èvl; ang kèní èlúshi,” a:lòe. 26 Mvmv́ng cá:ngí wepè svng vdv́n dvzá:rò dá:ngí, shaqmèí vkiq sórí ang kèní lúshiá:mì. t 27 Wekvt angmaq shvngbe, tiq gǿ nø tiq gǿ vrøtke høq rìràá:mì nø, “Pà í ráì! Vmíng vkv́ng vl we shvngøtkà angshv́r tiq pv̀n lví dá:rì. Mvmv́ng cáng kaq A:ngí dvká:mò nìgø angmaq Ang kà svng tá dá:rì,” wae. 28 Wekvt Ang mòng nø Galili gùrwang shvngbe, kayv́ng màyv́ng wela:ngí dvshvng bǿà.

 

Add new comment

1 + 16 =