Mvngāka shí ó Butdvshi kàshvbóng

Mvngāka shí ó Butdvshi kàshvbóng

Mvngāka shí ó Butdvshi kàshvbóng

31 A:ngí angmaq svng kàshvbóng vrá tiq lòng shø̀:nò nø yadø a:lòe. “Muqlàng móngdàn nø, vsvng tiq gǿí rvmá taq wø̄n bǿà we mvngāka shí tiq chv̀ng nvng vbónge. i 32 Yapv̀n nø angshí shvngbe taq cv́m vtv̄ng pv̀n íe. Inìgø wechv̀ng yo nø té lú:ngì kvt nø, vháng rām cārì di rā nø dvgv̀ngrì taq angdv̀ng wāshì høq,* vyúng kv̄n shvngbe mvdv̀m té tē sórí, shǿng tiqtø̀ng í longe,” wae. j 33 A:ngí angmaq svng kàshvbóng vrá tiq lòng shø̀:nò nø. “Muqlàng móngdàn nø, svmaré tiq mèí zōng tvnøt vshø̀m dvwv̄m taq butdvshi løp bǿò kvt, zōng tvnøt shvngbe but dvzv́r lú:ngò we butdvshi nvng vbónge,” a:lòe. k 34 Yadv́ng pv̀n shvngbe nø Yesuí kàshvbóng kèní vsvng loksok mvdò svng shø̀:nò rì íe. Kàshvbóng kèní wa mø̀í nìnø A:ngí angmaq svng pàgø màdvshv̄ng bǿà. l 35 Yalòng nø, kàdvtutshú taqkèní shø̀n yà:ngà kà “Ngà nø kàshvbóng kèní nònggøp pūngshø̀ng nø, Rvgaq angké shvzøng dv́ng yà:ngà ni kèní yakaq, má yà:ngà rì nø Ngàí shø̀n lóngòe,” wakà dvhø̄m lúnlv́m dvpvt íe.

Add new comment

2 + 1 =