Mvshèr dvzv́r we nø pà í we

Mvshèr dvzv́r we nø pà í we
Wemèpvng Yerusalem wamà kèní Farisirì nvng dvrá svrarì kèní tiqmaq Yesu yv́ng svng di daqì nø; a 2 “Nà coqcv́nrìí nø pàwálv́m shaqré shaqtvngri vtóng svng vléòe ma? Angmaq v́mpà v̄m daq dvgvp wūr màsiqshishaq lav̄mni,” a:lòe.
Mvshèr dvzv́r we nø pà í we 10 Wekvt vsvng loksokrì svng A:ngí goò nø angmaq svng, “Etánøng nø, ècíng èràl dánøng. 11 Vsvng kaq mvmv́ng mvshèr dø í dvzv́r we nø nònggøp taq gòngvm rìí nø mø̀í; nònggøp kèní léshì lōng rìí mv̀ng vsvng kaq mvshèr dvzá:rò we íe,” a:lòe. e 12 Wekvt coqcv́nrì dì ráì weí Ang svng, “Kà yalòng Farisirìí tá bǿà nø angmaq mvwv́mshìá:mì we svng èsháò ma?” a:lòe. 13 A:ngí vtà:ngò nø, “Muqlàng taqla:pmò Ngà Vpèí mvkā:tnò we shǿng gùng vrv̀m nø, púl bǿòe. f 14 Angmaq nø tvrà shølshú nemànrì íe, vwa laq í. Nēmà:ní nemàn svng tvrà shø̄:lò kvt nø, shòní gǿgǿ ròwa dv̀ngkø̀r svng vjav̄me,” a:lòe.

Add new comment

2 + 5 =