Nøngmaq shvrúngshú pè Yesu

Hebru 4:14-16,5:7-9

Muqlàng lø̀m vlē jū:nò nø, Gvray vl yv́ng gòng yà:ngì we ring we shvrúngshú vgo pè, Gvray Angcè Yesu tiq pè èv́laì rvtnø, nøngmaqí vchà:ngì we kv́mnøt tvrà svng døngdøng wa mvnvtshài. 15 Kadø íe wani nøngmaq vdáì we shvrúngshú pè nø nøngmaq shaq cà:mì tvràri taq nøtna mvsháò we shvrúngshú nø mø̀í. Ang nø dang vrv̀m taq nøngmaq dø tiqdvchá dvløt we vhǿ:mò nìgø, mvrà màvl we shvrúngshú lè vdáì we íe. 16 Wervt nøngmaq nø dvsházā we lúnlv́m dvpvt gø, zǿmdv̀ng we rvtø̀ taq dvbv̄ng we jejú lúnlv́m dvpvt gø, nøngmaq nø jejú rúngtv̀ng yv́ng svng nvrø̀m dvtéshàì sórí vnvpshàì. Yesu Ang shagóng taq v̄l rvtø̀ taq nø, shì yv́ng kèní Ang svng shvlut lú:nò Pè svng, necì vyø̄ sórí, júrøtshi nø kórshì we kàí shvrúng bǿà kvt, A:ngí Gvray kaq vpǿ svreò rvt nø Ang svng táāòe. 8 Ang nø Gvray Angcè pè ni ínìgø, Ang dvshà mvhøt tø̄nshì we wedv́ng pv̀n taq kèní, kàtā we cv̄nshì lú:nò nø, 9 Ang svng kø̀mgøm tétǿng dvzv́r bǿà dá:ngí, Ang kà tārì í dv́ngte shvngbe dvpvt, Ang nø dvciq lvpat gø̀nshaq àngké dvbóng íá:mì.

Add new comment

4 + 14 =