Nazaret svng Yesu vtv́ng ráì we

Nazaret svng Yesu vtv́ng ráì we

Nazaret svng Yesu vtv́ng ráì we

53 Yesuí kàshvbóng yarì shǿn dá:ngí, wervgaq kèní búngá:mì. x 54 Ang v̀l yàng mvrìng rvgaq svng tuqá:mì nìnø angmaq júrøt chø̀m taq, angmaq dá høq shvngøt pà:ngòe. Angmaqí nø, “Yapè nø yadø í we zitnøt rálnøt nvng dvdv̄m vtiqlv́m bv̀nlì wàlv́m jórnònggùn nø kayv́ng kèní lú:nòe ma? y 55 Yapè nø shǿngkø̀m rvmú lànglì pè angcè lvíni! Angmè nø Mari tǿshì mè í we mø̀í? Angnv̄m pèla gø Yaku, Yosep, Simon nvng Yuda maq í we mø̀í? 56 Angnv̄m mèlā gø shvngbe nøngmaq nvng tiqdø à:lì we mø̀í ma? Ini, yapèí yadv́ng pv̀n nø kayv́ng kèní lú:nòe?” wa nø, z 57 Ang svng tì mvlá:nò nø nøt vtøpmá:mì. Iwe Yesuí angmaq svng yadø a:lòe. “Kàdvtutshú tiq gǿ svng nø kayv́ng gø vpǿò we, vdè mvrìng nvng vdè ra:pmí wā màpǿò,” a:lòe. a 58 Angmaq mvkv́m we nøt v̄l rvtnø, A:ngí wervgaqø jórnònggùn bv̀nlì kadv́ngte mvwàò

Add new comment

6 + 10 =