Nemàn pè svng dvba:nò we

Nemàn pè svng dvba:nò we

Gvray Dvbu Shvnka

Luka 18:35-43

Yesu nø Yeriko mvrìng svng tuq ráì dvgvp, nēmàn tiq pè nø tvrà shvmōr yv́ng rūng nø røtnv̄me. Vsvng loksok tiq mvdò vlē mv̄nshì we svng a:ngí tá bǿà nìnø, kapà bø̀ná:mì we svng a:ngí rø:tnòe.  Angmaqí ang svng, Nazaret pè Yesu vlē we dvtáòe. Wekvt ang vkiq lú:ngì nø, “Dawi pvlí pvlaq pè Yesué, ngà svng dvshá èzāngàé,” wae.  Vzv̀ngzv̀ng di rìí nø, ang dø màwá lv̄vl dø ang svng ngā:nò we, ang nø dvshàshà tété vkiq sórí, “Dawi pvlí pvlaq pèé, ngà svng dvshá èzāngà é,” wae.  Wekvt Yesu tø̄nwa rip dá:ngí, wepè Ang yv́ng lvshøla:tnò dø dvká:mòe. Tvp tuq ráì dvgvp Yesuí ang svng rø:tnò nø, “Nà svng Ngàí pà wv́ngāngnøng?” a:lòe. A:ngí, “Kàngpèá, ngà vne yvngshi mvyǿnge,” a:lòe.  Wekvt Yesuí ang svng, “Nàí leq yv̀ng lú:ngò; nà kv́mnø:tní nà svng dèzǿm bǿì,”* a:lòe. Wela:ngí chàng wepèí wà vtān yv̀ng bǿà nø, Gvray dvgùng shvri:ngò sórí Ang mèpvng cv̀n bǿà. Yalòng svng yv̀ng bǿà rì shvngbeí gø Gvray kaq shvrī:ngòe.

Download:Audio icon nov18_2.mp3

Add new comment

1 + 2 =

Please wait while the page is loading